• Škola sa 8.2.2021 neotvorí

     • Na základe odporúčania RÚVZ v Bratislave a posúdenia epidemiologického stavu sa zriaďovateľ školy - obec Nová Dedinka - rozhodol, že prevádzka školy sa pre prezenčné vyučovanie I. stupňa NEOTVORÍ až do odvolania.Dištančné vzdelávanie pokračuje v pondelok podľa rozvrhu.

     • Návrat žiakov I. stupňa do školy 8.2.2021

     • Informácie k nástupu žiakov I. stupňa do školy


      Dátum nástupu do školy: 8. 2. 2021


      Pred nástupom žiaka do školy:

      • Rodič, ktorý žije so žiakom v spoločnej domácnosti, absolvuje test na COVID 19.

       Test nemá byť starší ako 7 dní.

      • Čím je test s bližším nástupom do školy, tým je to bezpečnejšie pre všetkých.

      • Testovanie pre rodičov organizuje obec Nová Dedinka na zvyčajných MOM.

      • Rodič môže využiť aj iné miesto na testovanie.

      • Rodič vyplní tlačivo – Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré prinesie dieťa v deň nástupu do školy. Bez vyplneného a podpísaného tlačiva nebude dieťa pustené do školy.

      • Tlačivá budú k k dispozícii v skrinke pri hlavnom vchode do školy. Vyhlásenie bude možno poslať aj elektronicky cez edupage.

      • Skontrolujte, či je Vaše dieťa zdravé a nemá príznaky infekcie dýchacích ciest, ktoré môžu zodpovedať známym príznakom COVID 19 – zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka, náhla strata chuti a čuchu alebo iné príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest.

      Dieťa s príznakmi respiračných chorôb nepatrí do školy.


      • Skontrolujte pripravenú školskú tašku a učebné pomôcky v nej. Nezabudnite na prezuvky, ak ste ich zobrali zo školy, ev.čip na dochádzkový systém.

      • Na stravu prihlasuje rodič priamo vedúcej ŠJ.

      • Poučte svoje dieťa o správaní sa v čase pandémie a o pravidlách v škole. Vysvetlíte mu, prečo je potrebné pravidlá dodržiavať.


      Nástup do školy:

      Žiak prichádza do školy podľa harmonogramu nástupu do školy a podľa určeného vstupu cez hlavný vchod alebo cez zadný vchod podľa harmonogramu.

      Všetci žiaci sa budú učiť v hlavnej budove (kým sa prístavba využíva na testovanie, nebude v nej prebiehať vyučovanie).

      Zákonný zástupca nevstupuje do budovy školy.

      • Žiak nosí počas celého dňa v škole rúško alebo respirátor.

      • Má so sebou vždy aj náhradné rúško, prípadne respirátor .

      • Prvý deň nástupu bude žiakov čakať pani učiteľka, ktorá vyzbiera od žiakov vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      • Žiaci budú prechádzať ranným filtrom a dezinfekciou rúk.

      • Pred nástupom dodržiavajte rozostupy.

      Nástup žiakov do školy   podľa časového harmonogramu: 


      Čas:                                     Miesto vstupu:                           Trieda:                   Učebňa:

      7:30                                        Zadný vchod                                I.A                           vlastná

                                                                                                           I.B

      _______________________________________________________________________________

      7:30                                     Hlavný vchod                                  II.A                   V.A (na posch.)

                                                                                                           II.B                   V.B (na posch.)

      _________________________________________________________________________________

      7:40                                      Hlavný vchod                                III.A                  VI.B (na posch.)

                                                                                                          III.B                  VII.B (na posch.)

      _________________________________________________________________________________

       7:40                                        Zadný vchod                               IV.A                   vlastná

      _________________________________________________________________________________


      07:50:00                                 Hlavný vchod                              IV.B                    vlastná      Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín tak, že žiaci nebudú delení na skupiny so žiakmi inej triedy.

      Počas prestávok žiaci sa nebudú stretávať na chodbách.

      Telesná výchova nebude v telocvični, ale v prípade vhodného počasia vonku na školskom dvore, prípadne v okolí školy.

      Ak to počasie dovolí, vyučovanie, kratšia časť hodiny, prestávka sa bude uskutočňovať v areáli školy. Prosím rodičov, aby pamätali  na to a vybavili deti teplejším oblečením, rukavicami, šálmi, čiapkami a pod.

      ŠKD

      Ranné ŠKD nebude v prevádzke, pretože sa nemajú stretávať žiaci rôznych ročníkov.

      Školský klub detí bude fungovať len v popoludňajších hodinách do 16.30 hod.


      Ostatné informácie:

      • V prípade podozrenia na ochorenie COVID 19 bude žiak izolovaný a bude prizvaný rodič, aby si dieťa vyzdvihol.
      • Ak bude chýbať žiak 3 a viac dní musí priniesť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a to znamená, že rodič má mať nový negatívny test na COVID 19.
      • Ak zákonný zástupca sa obáva nástupu dieťaťa do školy, upovedomí o tom písomne triednu učiteľku. Jeho absencia bude ospravedlnená. Rodič sa však pravidelne informuje o priebehu vyučovania a preberanom učive. Ak sa v priebehu 5 dní rodič nebude informovať o preberanom učive v škole, tak škola bude jeho absenciu považovať za neospravedlnenú.
      • Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.
      • Žiakom, ktorí sa nezúčastnia prezenčného vyučovania, sa budú úlohy zverejňovať na edupage.


      Vyzývam rodičov, aby dodržiavali protiepidemiologické opatrenia a nevystavovali ostatných rodičov, ich deti, učiteľov a zamestnancov školy nebezpečenstvu nákazy.

      Dodržiavaním zásad prispejete k bezproblémovému chodu školy a skorému návratu všetkých detí do školy a k bežnému životu.


      V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok píšte na edupage, resp. zsndedinka@gmail.com

      Tel. počas pracov. dni:


      V Novej Dedinke, 5.2.2021 M. Nagyová


     • Vianočný pozdrav našim žiakom a ich rodičom

     • V takomto predvianočnom období sme v minulosti spolu s našimi žiakmi vítali rodičov

      na vianočných besiedkach alebo akadémii.

      Tento rok sme tieto stretnutia nahradili krátkym vianočným videopozdravom.

      Prajeme všetkým krásne vianočné sviatky a, deti, vráťte sa nám rýchlo do škôl.

     • Mliečne baktérie a kvasinky

     • šiestaci dostali za úlohu z biológie  použiť v kuchyni mliečne baktérie alebo kvasinky. 

      Pani učiteľke poslali fotografie,  aké robia parádne kysnuté cestá.  Myslíme si, že ich úloha bavila :)

     • Erasmus+

     • Projekt Erasmus+ Don´t be afraid of Math pokračuje online

      Naša úloha: vytvoriť vianočné pohľadnice string art spôsobom. Zapojili sa žiaci  I. stupňa a žiaci II. stupňa pracovali z domu. Toto sú najkrajšie práce, ktoré budú odmenené knihou.

      Všetky zúčastnené deti II. stupňa za odmenu pôjdu v máji /júni na splav

      Celý týždeň od 30.11.2021 prebieha   Matematický festival online formou. Zúčastnili sa všetky partnerské školy.

      Počas týždňa tímy riešia rozličné matematické úlohy, napr. aj vypočítanie množstva ingerdiencií do nepečených "snehových" guliek.

     • Odpovede MŠVVaŠ na niektoré otázky rodičov

     • Na základe novej vyhlášky ÚVZ a uznesenia vlády tu dávam niekoľko odpovedí na otázky ohľadom výsledkov testov učiteľov či rodičov.

      Najprv jedna informácia: Ministerstvo školstva nerealizuje testovanie, neurčuje jeho podmienky, jeho organizáciu, podmienky domácej izolácie či povinnosti pri pozitívnom či negatívnom výsledku. Testovanie realizuje rezort obrany a jednotlivé špecifiká upravuje s rezortom zdravotníctva a s ÚVZ. Pri jednotlivých detailoch odporúčam obrátiť sa na nich a na ich dokumenty.

      Tu sú hlavné dokumenty, z ktorých vychádzame:

      Uznesenie vlády 693/2020: https://bit.ly/2GdiwUJ

      Vyhláška ÚVZ číslo 15: https://bit.ly/37X4bqP

      Vyhláška ÚVZ číslo 16: https://bit.ly/2HSqSlm

      Základné princípy:

      Pozitívny človek: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa, všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)

      Negatívny človek: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do prevádzky (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)

      Netestovaný človek: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento človek nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Ak ide o rodiča bez testu, odporúčame mu, aby dieťa nedával do MŠ a aby na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy a tým sa zároveň dodrží lehota 10 dní

      Čiže:

      Ak má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ

      Ak má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy

      Ak rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. Rodičom vtedy odporúčame nedávať dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní a v prípade ZŠ ospravedlniť žiaka z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november)

      Ak učiteľ nebol na teste, nemôže vstúpiť do školy (Vyhláška č. 16 ÚVZ). V tomto prípade možno pracovať z domu, alebo dohodnúť sa na čerpaní dovolenky, náhradnom voľne či pracovnom voľne. Ak ide o zdravotné dôvody, je tu výnimka. Bližšie informácie v sú danej vyhláške.

      Podmienky fungovania škôl teda budú závisieť aj od výsledkov celoplošného testovania. Dúfam, že aj vďaka testovaniu sa budeme môcť čo najskôr vrátiť do škôl.

      Tieto informácie nájdete aj na webe ministerstva: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-opatreniam.../

     • Výsledky volieb do Rady školy za rodičov

     • Za kandidátov do Rady školy pri ZŠ v Novej Dedinke  bolo navrhnutých  10 rodičov.  

      Rodičia volili 4 kandidátov.  

      Celkový počet 245 oprávnených voličov.

      Do rodín bolo distribuovaných 245 volebných lístkov.

      Na voľbách sa zúčastnilo   191 voličov.

      Platných hlasovacích lístkov bolo 181.

       

      Výsledky volieb:

       1.Markovičová Gabriela, Bc.

       2.Néma Marek, Ing. 

       3.Stranovská Michaela, Ing. 

       4.Majerníková Monika, Pharm.Dr.

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Takáčová Mária - prvý náhradník 

       

     • Poďakovanie

     • Základná škola ďakuje rodine Kotáskovej za balík dezinfekčných a ochranných pomôcok.

       

     • Rozvrh pre obedovanie v ŠJ

     • Do ŠJ smie vstúpiť iba stravník.

      Stravník: - vstupuje hlavným vchodom s rúškom na tvári,

                      - pred vstupom si dezinfikuje ruky,

                      - od kuchárky si preberie tácku s kompletným obedom (nedokladá príbor, nenakladá šalát, nedolieva nápoj),

                       - pri stole si sníme rúško,

                       - pri stole sedia max. 2 spolužiaci z jednej triedy,

                       - po obede si opäť nasadí rúško, odovzdá riad do okienka,

                      -  odchádza zadným východom.