• O škole

    •  Základná škola v Novej Dedinke otvorila  škola svoje brány po prvýkrát v roku 1962. Za tie roky prešlo jej bránami mnoho stoviek žiakov, detí z obce Nová Dedinka a z jej blízkeho okolia. 

     V školskom roku 2019 - 20020 má škola  zapísaných 305 detí učiacich sa v 14 triedach, a v 5 oddeleniach ŠKD je 125 detí.
     Na škole pracuje 21 plne kvalifikovaných pedagógov, v ŠKD máme 5 vychovávateliek.


     Budova školy sa neustále vynovuje, triedy sú vybavené novým školským nábytkom, boli vymenené okná za plastové a všetky sociálne zariadenia boli zrekonštruované.  V lete 2013 a 2014 bola celá škola nanovo vymaľovaná a vymenili sa dvere aj so zárubňami. Na prízemí pribudlo sociálne zariadenie pre imobilné deti, na ktoré sme získali peniaze z rozvojového programu MŠ SR.

     Od školského roku 2015 - 2016 v niekdajšom školskom byte je zriadená cvičná kuchynka a učebňa pre pracovné vyučovanie a predmet Technika.

     5.9.2016 bola do užívania odovzdaná prístavba so 4 učebňami.

     Vyučovanie je zamerané na výučbu cudzích jazykov, matematiku a telesnú a športovú prípravu žiakov, ale hlavným zámerom je poskytnúť žiakom dobré vzdelanie vo všetkých oblastiach výuky, aby sme žiakom umožnili dobrý štart na stredné školy.

     Anglický jazyk vyučujeme od 1.ročníka, nemecký  a ruský jazyk ako druhý cudzí jazyk pribudne v 7. ročníku.
     Informatickej výchove sa venujeme od 3.ročníka. Škola má 2 špecializované učebne na jej vyučovanie spolu s 35 počítačmi. Jedna z učební funguje ako multimediálna učebňa. Škola zavádza moderné vyučovacie metódy, využíva pritom aj  interaktívne tabule, ktoré sú v 11 učebniach. 

     Pozornosť venujeme telesnej a športovej príprave žiakov, na ktorú máme dobré podmienky v dobre vybavenej telocvični a na multifunkčnom ihrisku v areáli školy.
     Športu, telesnej výchove  a pravidelnému pohybu venujeme mimoriadnu pozornosť. Popri 2 hodinách telesnej výchovy majú deti možnosť aktívneho trávenia času mimo vyučovania v športových krúžkoch. Na rozšírené vyučovanie telesnej a športovej prípravy, tzn. 5 hodín telocviku týždenne máme 30 zapísaných žiakov. 

     Volejbal dievčat má niekoľkoročnú tradíciu.  Máme niekoľko volejbalových družstiev dievčat, ktoré súťažia v rámci základných škôl regiónu vo volejbalovej lige MINIMAX a MIDIMAX.

     Škola sa zapája do okresných súťaží vo futbale, florbale, v ľahkej atletike, vybíjanej, cezpoľnom behu a pod., kde žiaci sú naši žiaci mimoriadne úspešní. Súťaž starších žiakov a žiačok  v minifutbale COOP Jednota organizujeme  na ihriskách školy a ŠK Nová Dedinka.
     Škola sa úspešne zapája do predmetových a športových súťaží v rámci okresu, resp. kraja. Je zapojená do viacerých celoslovenských projektov, napr. Modrá škola, Otvorená škola, Zdravá škola, Zober loptu, nie drogy, Európa v škole a pod.

     Pre výchovu a vzdelávanie detí v oblasti enviromentálnej výchovy sme pripravili v roku 2014 sériu aktivít pod názvom  Ekosrdce  školy, na ktoré sme získali finančnú podporu z MŠ SR vo výške 2000€. Táto aktivita v školskom roku 2015 -2016 pokračovala zriadením Záhradky, ktorá učí.

     V šk. roku 2017 -18 sme realizovali projekt Spoznajme a ochraňujme lužný les v našom okolí. V bádateľsky orientovaných úlohách sme experimentálne overovali vlastnosti vody a pôdy,  pozorovali život  v lese i vo vode. Na túto aktivitu sme získali 2330.-€ z Nadácie SLSP. 

     V školskom roku 2018 - 19 sme začali proces revitalizácie školského areálu vysádzaním nových stromov a budovanie lesoparku na pozemku bývalej školskej záhrady. Od OZ Deti Slnka ND sme na jeho revitalizáciu dostali 2500.- €, ďalších 2000.- € sme získali z grantov mobilného operátora O2 a banky Reiffeisen.

     V rámci rozvojového projektu vyhláseného MŠ SR Zdravie a bezpečnosť v školách, ZŠ v Novej Dedinke získala finančné prostriedky vo výške 2000.- € na podporu aktivít, ktoré súvisia k výchove k zdravému životnému štýlu, v školskom roku 2017 - 18 sme realizovali projekty Tanier farby dúhy a Pestrá strava bez zbytočnej chémie.
      Úzko spolupracujeme so základnými školami v našom okolí i v zahraničí -  vo Velkých Nemčiciach v Čechách,  so ZŠ s vyuč. jazykom maď. v Žihárci a s okolitými školami.

     V rokoch 2018 - 2020 pracujeme vo dvoch medzinárodných tímoch na projektoch Erasmus +, na ktoré sme získali finančné prostriedky z EU. TU

     Počas školského roku žiaci majú možnosť si vybrať z ponuky záujmových útvarov.

     Poskytujeme stravovanie pre deti v školskej jedálni, ktorá je tiež súčasťou školského areálu.

     Areál školy je vybavený multifunkčným ihriskom, je tu  basketbalové ihrisko dokončené na jeseň 2011, 60- metrová bežecká dráha a sektor pre skok do diaľky.

     V školskom roku 2017 - 18 na školskom dvore pribudli outdoorový stonotenisový stôl a fit dráha.

     Vďaka grantovému programu VW Bratislava sme na jar 2018 vybudovali bezbariérový prístup do školy aj pri zadnom vchode.

     Celý školský priestor je ohradený, veľký, poskytuje dostatok možností pre zdravý pohyb a hry pre deti aj v čase mimo vyučovania. 

      

     Pri ZŠ Nová Dedinka sa vytvorilo občiansko združenie Deti Slnka ND, ktorej cieľom je podporovať žiakov školy pri mimoškolských a záujmových aktivitách, vytvárať podmienky pre ich uskutočňovanie. Členstvo v OZ je otvorené pre každého, kto prejaví záujem na tomto cieli spolupracovať.