• Zápis žiakov do 1.ročníka.

     • Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR  zo dňa 26.3.2020

      Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ. 

      -bez osobnej prítomnosti detí; 

      - elektronickou formou,

      - prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

      & Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

      & Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,

      Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského

     • Educate Slovakia

     • 13.1.2020, návšteva študentiek z Indonézie a Číny

     • Erasmus+, Donť be afraid of Math

     • Erasmus+, Donť be afraid of Math,  Söderköping, Švédsko

      Stretnutie pedagógov, výmena osvedčených metodických postupov.

     • Ministerstvo školstva ku koronavírusu

     • V súvislosti so šírením uvedeného vírusu vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky usmernenie pre školy a školské zariadenia:

      V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva, boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovat' svoj zdravotný stav.

      V prípade že sa u ktorejkol'vek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní a to najma zvýšená teplota, kašel', bolesti v hrdle, musí:

      - ostat' doma, nechodit' priamo k lekárovi, kontaktovat' lekára telefonicky, popísat' mu symptómy a riadit' sa jeho príkazmi, v/ v prípade že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byt' hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodit' sama na pohotovost' alebo na infekčné oddelenie, v prípade že symptómy nebudú ťažké, möže obvodný lekár rozhodnút' že osoba ostane v domácej karanténe,  v prípade že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte je potrebné postupovat' obdobne.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v súčasnej dobe organizovanie akýchkol'vek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí, s potvrdením výskytom koronavírusu.

      Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavat' všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

      Pravidelne si umývat' ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, alebo použit' dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu.

      Nedotýkat' sa očí, nosa a úst neumytými rukami, pri kašl'aní zakryt' ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodit' do koša,

      Vyvarovat' sa úzkeho kontaktu s l'ud'mi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktoré majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašel', bolest' hrdla a dýchavičnost'.

      Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dövodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku.

      V ostatných prípadoch (napr, materská škola) je na zvážení riaditel'a školy po dohode so zákonným zástupcom diet'aťa. Pokial' sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dövod ich obmedzovať.

      Zároveň je potrebné apelovat' na rodičov, aby neposielali do školy diet'a s príznakmi ochorenia. Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov rezortu školstva.

     • Beseda

     • o knihách, vydávaní kníh a vydavateľstve Ikar s pánom Ing. M. Némom.

     • Fandíme Slovanu Bratislava

     • 18.12.2019 sme fandili hokeju na Slovane

     • Giving Tuesday - celoslovenská oslava darovania 3.12.

     • Dobrý skutok


      Naši prváci mysleli na  zvieratká na farme Ludovika a priniesli im chutný mikulášsky balík, ktorý
      prevzali majitelia farmy p. Balogh s manželkou.
      Žiaci I.B s rodičmi a súrodencami vyrobili kŕmidlá pre vtáky a za pomoci p. školníka zavesili na stromy
      v školskom areáli.
      „ Každý dobrý skutok robí náš svet lepším“

     • Vzdelávaním pre udržateľný rozvoj

     • s firmou Henkel

       

      Projekt Sustainability Champions je založený na osobnej návšteve vyškolených ambasádorov spomedzi zamestnancov Henkel, ktorí zoznámili deti s každodennými návykmi, ako ušetriť energiu, neplytvať vodou, triediť obaly a znižovať objem odpadu. Program je prioritne určený deťom vo veku 7 – 8 rokov.  Deti v tomto veku svojím príkladným správaním môžu ovplyvniť svojich rodičov, starých rodičov  a kamarátov, a tým sa efekt celého projektu môžu znásobiť.

       

      V rámci programu, ktorý mam predovšetkým zábavno-vzdelávací charakter,  zamestnanci firmy Henkel s deťmi riešili otázky typu:

       

      • Čo môžem ja ako dieťa urobiť pre lepšie životné prostredie?
      • Ako a kedy môžem ja a moja rodina šetriť energiu a vodu?
      • Môžem ja ako dieťa urobiť niečo pre to, aby sa tieto veci naozaj uskutočnili?

        

     • Erasmus+ v Söderköping vo Švédsku

     • V januári nás čakala ďalšia cesta v rámci programu Erasmus +. Tentokrát do Švédska, do dedinky Sӧderkӧping, kde nás učiteľov, privítala tamojšia stredná škola. V pondelok sme sa zoznámili s učiteľským zborom i samotným riaditeľom školy. Po predstavení programu sme sa prvýkrát stretli so slovom „fika“ (čítame fíííííka). Čo to vlastne je? Pre Švédov je to najkrajšia časť dňa – čas vyčlenený na stretávanie sa s priateľmi pri káve a niečom dobrom na zub. Potom nasledovala prezentácia o Geogebre, kde sme si aj my učitelia vyskúšali jej využitie na hodinách matematiky. Po výdatnom obede (ktorý majú všetky deti vo Švédsku zadarmo) sme sa vybrali na obhliadku školy. Potom nám učitelia predstavili program EdWise, podobný nášmu Edupage. Opäť nasledovala „fika“ a potom výlet do mesta Norrkӧping. Utorok doobeda sme sa zoznámili s dedinou Sӧderkӧping, s jej krásnymi uličkami a domami postavenými pri kanáli vedúcom cez dedinu. Dnešná „fika“ nás čakala u jednej z učiteliek, Niny, ktorá nás pozvala k sebe domov. Pohostila nás kávou a typickým švédskym čokoládovým koláčom. Na škole nás opäť čakala práca s matematikou, tentoraz programovanie. Zapojili sa i žiaci, ktorí nám všetko vysvetlili a pomáhali nám pri riešení úloh. Aj sme si zasúťažili. Poobede sme navštívili Centrum vizualizácie v Norrkӧpingu, kde nás zaujal počítačový program používaný na univerzite a nemocniciach či 3D premietanie. Stredajšie doobedie sme opäť strávili matematikou, tentoraz matematickými symbolmi i matematickými hrami. Opäť nasledovala „fika“, po nej porada ohľadom ďalšieho stretnutia v Chorvátsku. Program sme ukončili spoločnou večerou. Pochutili sme si na švédskych jedlách. Pred odletom domov ostal ešte čas na návštevu Stockholmu. Mesto nás prekvapilo čistotou, krásnymi farebnými domami, nádhernými historickými budovami. Z týchto dní vo Švédsku si odnášame veľa zážitkov, ale taktiež veľa poznatkov, ktoré využijeme na našich hodinách matematiky. Andrea Vargová, triedna učiteľka 4.A

     • Erasmus+ Movie Night


     • Piatok 13.12.2019 - Filmová noc

      - s premietaním celovečerných filmov pre deti aj dopelých,

      - prezentácie účastníkov o ceste na projektové stretnutie Erasmus+,

      - vianočný program I. stupňa,

      - filmové kino s p. Mojžišovou o jej ceste do Nepálu a trek v Himalájach - ZŠ ďakuje p. Mojžišovej, že nám venovala zo svojho voľného času a podelila sa s nami o zážitky z ciest,

      - beseda s hercom a youtuberom Lukášom Frlajsom,

      - v bufete sa striedali deviataci a ponúkali vianočný punč a clebík s masťou a cibuľou a lebo oškvarkovou nátierkou.

     • Vianočné oblátky

     • Ako sa vyrábajú oblátky, nám predviedla pani Milka Navrátilová. Ďakujeme jej za ochotu a čas, ktorý nám venovala.

     • Zápis do 1. ročníka

     • Zápis do 1. ročníka v šk. r. 2020 -2021 sa bude konať 6.a 7. apríla 2020 v čase od 14,00 - 18,00 v priestoroch školy.

     • Projekt Modrá škola - Voda pre život

     • Festival vody, finále v Bratislave, prehliadka najúspešnejších projektov a naše 3. miesto .

     • Pasovačka prvákov

     • Prvácka pasovačka

      Prváci mali svoj veľký deň. Telocvičňa sa premenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej zmizla princezná. Naše šikovné deti zvládli všetky úlohy od tajomných stareniek a spolu s Motkáčikom Popletáčikom stratenú princeznú vyslobodili. Dokázali to prostredníctvom pesničiek, matematických hádaniek a slovných skladačiek. Na záver pristúpili k slávnostnej pasovačke za prítomnosti celého kráľovstva -  našich skvelých deviatakov, vedenia školy, rodičov a ostatných hostí.