• Rodičom budúcich prvákov

     • Vyzývam rodičov detí, ktoré 1.9.2021 nastúpia do prvého ročníka, aby v stredu 19. 5., resp. vo štvrtok 10. 5. v čase od 7,00 - 16,00 osobne predložili škole na overenie:

      a/ rodný list dieťaťa,

      b/ OP zákonného zástupcu dieťaťa, resp. relevantný dokument potvrdzujúci jeho trvalý pobyt v Novej Dedinke,

      c/ v prípade, ak obaja rodičia dieťaťa nežijú v 1 domácnosti, žiadame predložiť overený písomný súhlas druhého rodiča. 

      Ak vám uvedený čas nevyhovuje, dohodnite si termín mailom na zsndedinka@gmail.

      Dovoľujem si upozorniť, že pre vstup návštevníka do školy platia usmernenia MŠVVaŠ tu.

      Návštevník vstupuje do vnútorných  priestorov školy s rúškom /respirátorom a odovzdá Vyhlásenie návštevníka o bezinfekčnosti. (príloha 1a), vytlačený ho nájdete aj v skrinke pri hlavnom vchode. 

      V Novej Dedinke, 17.05. 2021   

      Nagyová,r.š.

     • Nástup na prezenčné vyučovanie 26.04.2021

     •  

      Na základe rozhodnutia ministra školstva číslo: 2021/12811:1-A1810 od 26. 4. 2021 sa obnovuje školské vyučovanie aj u žiakov 5. a 7. ročníka. Na stránke MŠVVaŠ SR - MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk) - je mapa Covid školského automatu, ktorá určuje, kto môže mať prezenčné vzdelávanie. Mapa sa vyhodnocuje týždenne. 

      Prezenčné vyučovanie:

      všetci žiaci I. a II. stupňa, škola sa otvára o 7,00, vyučovanie začína o 8,00

      Podmienka nástupu  žiakov :

      I. stupeň: 

      negatívny test aspoň 1 zákonného zástupcu, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti

      Čestné prehlásenie zákonného zástupcu tu: dokument 11a

      (prípadne v skrinke pred vchodom do školy, resp. poslať cez edupage v časti: žiadosti/ vyhlásenia) 

       II. stupeň

      negatívny test žiaka II. stupňa

      negatívny test  aspoň 1 zákonného zástupcu, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti

      Čestné prehlásenie zákonného zástupcu tu: dokument 8a

      (prípadne v skrinke pred vchodom do školy, resp. poslať cez edupage v časti: žiadosti/ vyhlásenia) 

      V dokumente Čestné vyhlásenie ...sú označené možnosti, kedy nie je potrebný test. 

      Žiak odovzdá Čestné vyhlásenie ... ráno pri nástupe triednemu učiteľovi.

      Test:  antg./ PCR/ kloktací test

      Žiak má počas vyučovania rúško, prípadne inú ochranu horných dýchacích ciest (respirátor, šatku a pod. – nie štít, alebo podobné ochranné prostriedky).

      Priniesť:

      - učebné pomôcky podľa rozvrhu hodín,ktorý bude zverejnený počas víkendu,

      - prezúvky, čip

      - rúško

      Žiaci VIII. a IX. ročníka podľa usmernení MŠ pokračujú druhým týždňom adapačným programom.

      Žiaci V. - VII. ročníka budú mať nasledujúce 2 týždne adaptačný program  s maximálne 5 vyučovacími hodinami denne. 

      Stravovanie v ŠJ: 

      - rodič prihlási dieťa na stravu :  sj.ndedinka@gmail.com  príp. do SMS zadajte:  meno a priezvisko žiaka a triedu, ktorú navštevuje:  0911 909 535 do nedele 25.4.2021.

      ŠKD:

      prevádzka do 16,00 h.

       

      Školská dochádzka je povinná a neprítomnosť žiaka treba ospravedlniť. Rodič môže ospravedlniť 5 dní.

      Vzdelávanie žiakov, ktorí nenastúpia do školy, bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa.

      Rodič zabezpečí dieťaťu kontakt so školou. 

      Ak žiak vymešká veľa hodín a nebude môcť byť klasifikovaný, bude preskúšaný komisionálne.

      Komisionálne skúšky môžu byť zo všetkých predmetov, ktoré žiak neabsolvoval. 

      V Novej Dedinke, 23.04.2021                                                                        Nagyová, M, r.š. 

     • Pre rodičov budúcich prvákov

     • Važení rodičia,

      oznamujem vám, že na  kontrolu dokumentov k zápisu vašich detí a vydávanie rozhodnutí o ich prijatí, vás budeme pozývať osobne od mája. Pozvánka príde na mail. Momentálne spracovávame všetky prihlášky a očakávame  rozhodnutia z CPPaP. 

      Ďakujem za porozumenie.

      V Novej Dedinke, 22.4.2021, Nagyová,r.š.

     • Prezenčné vyučovanie žiakov od 19. 4. 2021


     • Na základe rozhodnutia ministra školstva číslo: 2021/12811:1-A1810 od 19. 4. 2021 sa obnovuje školské vyučovanie aj u žiakov 8. a 9. ročníka.

      Na stránke MŠVVaŠ SR - MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk) - je mapa Covid školského automatu, ktorá určuje, kto môže mať prezenčné vzdelávanie. 

      Prezenčné vyučovanie:

      I. stupeň 

       8. a 9. ročník

      Dištančné vzdelávanie: 

      žiaci 5. – 7. ročníka

      Rodič pri nástupe odovzdá dokument / príp. ho podá elektornicky cez edupage (cez "Moje žiadosti").

      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti – nie staršie ako 7 dní, resp. prekonanie ochorenie Covid 19 – nie staršie ako tri mesiace/ očkovanie dvoma dávkami vakcíny.

      Žiak musí mať počas vyučovania rúško/ šatku/ šál. 

      Nástup detí: 

      Podmienka nástupu  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti – test rodiča nesmie byť starší ako 7 dní, prípadne prekonanie ochorenie Covid 19 – nie staršie ako tri mesiace, alebo očkovanie dvoma dávkami vakcíny.

      Žiak II. stupňa musí mať negatívny test (antg, PCR, kloktací) na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní.

      Čestné vyhlásenie: príloha 8a

      Začiatok vyučovania : 8,00

      Vstup do budovy od 7,00 : ranný filter

      Hlavný vchod: triedy: IX.A,VIII.A, IV.B, 

      Zadný vchod: I. A, I.B, IV.B

      Prístavba: II.A,II.B, III.A, III.B

      Žiak musia mať  rúško/ šatku/šál  počas vyučovania. 

      Doniesť: prezuvky,  čip , učebné pomôcky podľa rozvrhu.

      Na stravovanie prihlási rodič dieťa obvyklým spôsobom.

      Školská dochádzka je povinná a neprítomnosť žiaka treba ospravedlniť.

      Rodič môže ospravedlniť 5 školských dní.

      Ostatné podmienky v novinkách z 12.04.

      V zmysle usmernenia MŠVVaŠ (tu): žiaci 8. a 9. ročníka budú mať 2 týždne adaptačné obdobie.

      Plán adaptačného obdobia : Plan_adaptacne_vzdelavania_ziakov.pdf_(1).pdf


     • Prezenčné vyučovanie od 19.04.2021

     • žiakov 8. a 9. ročníka 

      MŠVVaŠ sa s účinnosťou  od 19.04: 2021 rozhodlo otvoriť školy pre pre prezenčné vyučovanie  žiakom 8. a 9. ročníka 

      a od 26.04.2021 pre ročníky 5. - 7.

      Podmienkou nástupu je negatívny test 

      žiaka,

      - aspoň 1 zákonného zástupcu žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti, nie staršie ako 7 dní.

      Testovanie môže byť:

      - antg

      -PCR

      - kloktací test

      Testovanie žiakov kloktacími testami je alternatíva k testovaniu antigénovými testami. 

      Žiak 2. stupňa základnej školy sa musí preukázať platným negatívnym výsledkom na základe vyhlášky UVZ 132/2021 z predchádzajúceho antigénového testovania/ PCR testovania pri vstupe do objektu školy.

       

      Pred nástupom na prezenčné rodič odovzdá škole  Čestné vyhlásenie : 

      8 a

      https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/

       

      Ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude

      zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

      1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu

      netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne

      vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri

      chorobe dieťaťa. 

      Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za

      zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR

      s hlásením o jej zanedbávaní,

      2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič

      nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva

      daného ročníka,

      3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      V Novej Dedinke, 12.04.2021

     • Prezenčné vyučovanie I. stupňa od 12.04.2021

     •  Milí rodičia,

      v pondelok 12.04: 2021 nastúpia všetky triedy I. stupňa na prezenčné vyučovanie.

      Podmienkou nástupu žiaka je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.*)

      Rodič odovzdá / pošle cez edupage Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti.

      Príloha 11c:

      https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/ alebo tlačivo v skrinke pri hlavnom vchode.

      Testovanie detí kloktacími testmi je bonus k zaisteniu väčšej bezpečnosti detí v škole.

      Vstup do školy bude od 7,00 iba cez hlavný vchod.

      Prosím, aby ste pri vstupe dodržiavali 2m rozostupy.

      Pri vstupe sa vykoná ranný filter.

      Vyučovanie začína o 8,00.

      Rozvrh hodín zverejníme cez víkend.

      Rúško / respirátor je povinný aj počas vyučovania.

      Všetky triedy I. stupňa sa budú učiť v starej budove kvôli stavebným prácam v areáli.

      ŠKD bude v prevádzke do 16,00.

      Do ŠJ dieťa prihlási rodič obvyklými spôsobom.

      &

      *) V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

      1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodunetestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadnevzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé prichorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti.Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované zazanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SRs hlásením o jej zanedbávaní,

      2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodičnezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učivadaného ročníka,

      3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. Zákonnýzástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak

      :• im bola nariadená karanténa/izolácia,

      • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ aleboRÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

      • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvoduchoroby dieťaťa.

      Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. 

      Usmernenie MŠVVaŠ: https://www.minedu.sk/data/att/19216.pdf

     • Žiaci uspeli v okrese

     • Matematická olympiáda,  okresné kolo:

      kategória Z8: Marek Bánoš, 1. miesto, Lenka Orovnická - 4. miesto

      kategória Z7: Matúš Stranovský: 2. miesto

      kategória M5: Michal Hrebík: 1. - 11. miesto, Liliana Horváthová, Jakub Norulák: 12. - 16. miesto

      &

      Geografická olympiáda, okresné kolo:

      Michal Hrebík, 1. miesto

      Oliver Bíro, Anička Jančovičová, úspešní riešitelia

       

     • Poslali deti na mail

     • Milý učitelia a milé učiteľky

      Ďakujeme vám, že sa nám venujete a odovzdávate nám veľa potrebných vedomostí. Naučili ste
      nás to, čo sme sami nevedeli a občas ani naši rodičia. Každá spomienka s vami sa navždy uloží
      navždy do srdca . Veľmi vám ďakujeme za vašu prácu a snahu niečo nás naučiť a aj vašu
      trpezlivosť pri učení aj keď toto všetko určite nie je ľahké, zvládate to veľmi dobre. Za vašu
      obetavosť vám veľmi ďakujeme a prajeme pekný sviatok ku dňu učiteľov.

      Milí páni učitelia,
      ba aj pani učiteľky.
      Máte samé podozrenia,
      či nechystáme na vás prekvapenia.

      Úloh nám nedávate málo,
      aj keď sa nám to občas tak zdalo.
      Online vyučko je síce fajn,
      ale už to nie je taký raj.

      Od malička s nami ste,
      ba i teraz – v korone.
      Za to my vám vďační sme,
      a snáď to tak aj zostane.

      Dnes skláňame poctu učiteľom,
      Lebo naše vzdelanie je ich aj našim cieľom.

      Prajú žiaci Základnej Školy v Novej Dedinke

      Ďakujeme, deti, a veľmi, veľmi  si prajeme,aby sme boli s vami v triede, v telocvični, na dvore, na výlete, na exkurzii...všade. Tak, ako sme boli zvyknutí a ako je to OK. 

      Vaši učitelia

     • Nástup na prezenčné vyučovanie od 22.03. 2021

     • Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy - obce Nová Dedinka- Vám oznamujem, že v týždni od 22. 03.2021  sa začne

      prezenčné vyučovanie pre žiakov prvého a druhého  ročníka (I.A, B a II. A,B) a detí rodičov kritickej infraštruktúry.

      Nástup detí je podmienený negatívnym výsledkom antigénového / PCR  testu aspoň 1 rodiča, nie starším ako 7 dní. Rodič, ktorý  prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,

      Rodičia pri nástupe predložia čestné vyhlásenie.

      Príloha 11c:

      https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/alebo tlačivo v skrinke pri hlavnom vchode.

      Pre rodičov I. a II. ročníka: 

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

       1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu, 

      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní, 

      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka, 

      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. 

      Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. 

      Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak: 

      - im bola nariadená karanténa/izolácia,

      - ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

      - ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

      (Zdroj tu   https://ucimenadialku.sk/usmernenia/navrat-do-skol-2021 )

      #

      Prevádzka školy : 7,30 - 16,00

      Stravovanie v ŠJ  a ŠKD: 

      Rodič môže prihlásiť dieťa na stravu do ŠJ a pobyt v ŠKD obvyklým spôsobom. 

      Nástup detí do školy cez hlavný vchod:

      I. A a I. B:  7, 30

      II. A a II. B  7,40

      Deti rodičov infraštruktúry o 7,50. 

      #

      Každé ráno sa bude vykonávať ranný filter: meranie teploty, dezinfekcia rúk.

      Nosenie rúšok, resp. respirátora počas vyučovania je povinné.

      #

      Pretože v areáli školy prebiehajú stavebné práce, deti budú vchádzať cez hlavný vchod do hlavnej budovy. 

      Pred nástupom dodržiavajte minimálne 2m rozostupy.

      #

      Žiaci prvého a druhého ročníka budú mať rozvrh ako pred dištančným vzdelávaním, budú vás kontaktovať triedne učiteľky.

      Vyučovanie a aj program ŠKD  budú v hlavnej budove.

      (Z bezpečnostných dôvodov, v areáli prebiehajú stavebné práce).

      #

      Žiaci rodičov kritickej infraštruktúry sa pripoja na online hodinu svojej triedy. 

      #

       Žiaci ostatných ročníkov pokračujú v dištančnom vzdelávaní sa

      Na prípadné ďalšie doplňujúce otázky vám rada odpoviem: zsndedinka@gmail.com, resp. cez chat edupage.


      V Novej Dedinke, 19.03. 2021, Nagyová, M.

     • Zápis do 1. roč. v školskom roku 2021 - 2022

     • Podľa § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1 vyhlášky MŠVV a Š SR  č. 320/2008 Z. Z. o základnej škole sa uskutoční zápis detí do 1. ročníka na plnenie povinnej školskej dochádzky pre nový školský rok 2021/2022 v zákonom stanovenom období 1. – 30. apríla.

      Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

      Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

      I. Termín zápisu:

      Zápis do 1. ročníka ZŠ v Novej Dedinke sa uskutoční 1. - 15. apríla 2021

      a/ elektronicky,

      formulár zverejnený na webovom sídle základnej školy od. 01.04.2021

      b/ papierovou formou,

      prázdny formulár k dispozícii v skrinke pri vchode do škole, formulár rodič odošle na adresu školy klasickou poštou

      Overenie údajov sa uskutoční 22. - 26.4.2021. (Rodičia budú pozvaní na presný deň a hodinu.)

      Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy/ overenie údajov sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí

      O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2021.

      II. Základná škola vyžaduje pri zápise:

      1. osobné údaje o dieťati v rozsahu

      • meno a priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené  v tvare totožnom ako na rodnom liste),

      • dátum a miesto narodenia,

      • adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,

      • rodné číslo,

      • štátna príslušnosť,

      • národnosť

      1. osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu

      • meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu

      • adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu

      • kontakt na účely komunikácie.

      III. Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

      Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

      IV. Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

      Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

      V. Odklad školskej dochádzky:

      Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi:

      - aby požiadal riaditeľa príslušnej materskej školy buď o prijatie dieťaťa do materskej školy, ak dieťa nenavštevovalo materskú školu, resp. o pokračovanie vzdelávania v materskej škole .

      V.1. Rodič riaditeľovi MŠ predloží:

      a/ písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

      b/písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast

      c/informovaný súhlas zákonného zástupcu

      Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, odporúčame, aby zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.

      VI. Podpisy zákonných zástupcov a doručovanie rozhodnutia

      Aj v prípade, ak sa zápisu zúčastní s dieťaťom len jeden zákonný zástupca, žiadame, aby mala škola k dispozícii aj súhlas druhého zákonného zástupcu.

       Ak zákonný zástupca, ktorý sa zúčastní zápisu, nemá k dispozícii doručovaciu adresu druhého zákonného zástupcu, riaditeľ základnej školy zriadenej obcou alebo okresným úradom v sídle kraja ako správny orgán má možnosť požadovať súčinnosť v rozsahu podľa § 32 ods. 3 Správneho poriadku. Ak riaditeľ základnej školy doručovaciu adresu druhého zákonného zástupcu nemá, resp. ani ju nezíska, rozhodnutie o prijatí  sa doručí tomu zákonnému zástupcovi, ktorý sa s dieťaťom zúčastnil zápisu.

      Ak sa ani jeden zákonný zástupca proti rozhodnutiu o prijatí neodvolá, ani nepodá návrh na súd, týmto spôsobom mlčky prejavil súhlas s rozhodnutím druhého zákonného zástupcu (s výberom školy).

      VII. Do ZŠ v Novej Dedinke kvôli kapacitným možnostiam prijímame deti výlučne s trvalým pobytom detí a ich rodičov v Novej Dedinke.

       

      V Novej Dedinke, 16. 03. 2021 M. Nagyová, riaditeľka školy

       

     • Informácia k vyučovaniu od 15.03.2021


     • Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy - obce Nová Dedinka- Vám oznamujem, že v týždni od 15. 03.2021  sa začne

      prezenčné vyučovanie pre žiakov prvého ročníka (I.A, I.B) a detí rodičov kritickej infraštruktúry.

      Nástup detí je podmienený negatívnym výsledkom antigénového / PCR  testu aspoň 1 rodiča, nie starším ako 7 dní. Rodič, ktorý  prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,

      Rodičia pri nástupe predložia čestné vyhlásenie.

       Príloha 11c:

      https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/

      alebo tlačivo v skrinke pri hlavnom vchode.

      Pre rodičov I. ročníka: 

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

       

       1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu, 

      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní, 

      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka, 

      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. 

      Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. 

      Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak: 

      - im bola nariadená karanténa/izolácia,

      - ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

      - ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

      (Zdroj tu   https://ucimenadialku.sk/usmernenia/navrat-do-skol-2021 )

      #

      Prevádzka školy : 7,30 - 16,00

      Stravovanie v ŠJ  a ŠKD: 

      Rodič môže prihlásiť dieťa na stravu do ŠJ a pobyt v ŠKD obvyklým spôsobom. 

      Nástup detí:

      I. A a I. B:  7, 30

      Deti rodičov infraštruktúry o 7,45. 

      #

      Každé ráno sa bude vykonávať ranný filter: meranie teploty, dezinfekcia rúk.

      Nosenie rúšok, resp. respirátora počas vyučovania je povinné.

      #

      Pretože v areáli školy prebiehajú stavebné práce, deti budú vchádzať cez hlavný vchod do hlavnej budovy. 

      Pred nástupom dodržiavajte minimálne 2m rozostupy.

      #

      Žiaci prvého ročníka budú mať rozvrh ako pred dištančným vzdelávaním, budú vás kontaktovať triedne učiteľky.

      Žiaci rodičov kritickej infraštruktúry sa pripoja na online hodinu svojej triedy. 

      #

       Žiaci ostatných ročníkov pokračujú v dištančnom vzdelávaní sa

      Na prípadné ďalšie doplňujúce otázky vám rada odpoviem: zsndedinka@gmail.com, resp. cez chat edupage.

      #

      Aby som vedela personálne  zabezpečiť prezenčné vyučovanie detí I. ročníka a rodičov infraštruktúry, prosím rodičov o ich opätovné a záväzné prihlásenie cez aplikáciu edupage do piatka 12. 03. 14,00. 

      Ďakujem za porozumenie.

       

      V Novej Dedinke, 10.03. 2021, Nagyová, M.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • ROZHODNUTIE ZRIAĎOVATEĽA


     • O prevádzke Materskej školy a Základnej Školy Nová Dedinka v pôsobnosti
      zriaďovateľa obec Nová Dedinka
      V súlade s rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/10079:2-
      A1810 zo dňa 2.3.2021 s účinnosťou od 8.3.2021, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č.
      2021/10079:1-A1810,
      Obec Nová Dedinka, ako zriaďovateľ: Materskej školy, Hlavná č.49, 900 29, Nová Dedinka
      a Základnej školy, Hlavná č.45, 900 29 Nová Dedinka
      ROZHODOL
      S účinnosťou od 8.3.2021
      sú
       -  prevádzky Materská škola a Základná škola prvý stupeň v pôsobnosti
      zriaďovateľa určené prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným
      prezenčným výkonom práce,
       -  riaditeľ materskej školy a riaditeľ základnej školy môže prijať aj ďalšie deti na
      predprimárne a primárne vzdelávanie s prihliadnutím na aktuálnu situáciu a
      kapacitu materskej školy a prvého stupňa základnej školy

      Odôvodnenie:
      Na základe rokovaní predstaviteľov štátu, vedcov a odborníkov v dňoch 23. – 25. 2.
      2021 bol predložený Návrh aktualizácie opatrení s cieľom zastaviť nárast
      hospitalizácií a spomaliť šírenie infekcie koronavírusu, ktorý bol prijatý vládou
      Slovenskej republiky uznesením č. 122 z 28. februára 2021. Jedným z opatrení bolo aj
      opatrenie na obmedzenie mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce, a to aj
      zachovaním možnosti „predškolskej a školskej dochádzky 1. stupňa pre deti
      zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce“.
      Súčasne uznesením č. 123 z 28. februára 2021 boli prijaté aktualizované opatrenia
      podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase
      vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších
      predpisov.
      podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
      a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

      Rozhodnutím Ministra školstva a následne týmto rozhodnutím sa vzhľadom na prijaté závery
      školské vyučovanie v materských školách a základných školách prvý stupeň umožňuje
      prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.
      V Novej Dedinke 3.3.2021

     • Poslednýkrát

     • sme sa stretli s partnermi  z projektu Erasmus+ Don ´t be afraid of Matth! na videokonferencii. Výborná partia učiteľov zo 6 krajín EÚ, ktorá si rýchlo porozumela. Snáď ešte bude príležitosť na podobnú spoluprácu. 

      Bolo nám cťou!

     • Informácie k tzv. Jarnej škole 01.03. - 05.03. 2021

     • Záväzná prihláška dieťaťa do jarnej školy elektronicky na edupage.

      Po dohode so zriaďovateľom školy 01.03. - 05.03. 2021 bude v priestoroch ZŠ v Novej Dedinke sprístupnená pre žiakov 1. - 5. ročníka  tzv.

                                                    Jarná škola.

      Realizácia jarnej školy závisí od aktuálneho vývoja epidemiologickej situácie na národnej, regionálnej a školskej úrovni počas obdobia jarných prázdnin - najdôležitejšia podmienka : okres Senec sa nesmie dostať do čiernej fáze COVID semaforu.  

      Zámerom je: 

      -upevniť vedomosti detí , zručnosti, schopnosti a spôsobilosti, ktoré si možno  nedostatočne osvojili počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,

      -  uľahčiť návrat žiakov do škôl a ich opätovnú adaptáciu na školské prostredie, podporiť ich socializáciu a sprostredkovať kontakt s rovesníkmi, 

      - zmiernenie dopadov dištančného vzdelávania.

      Miestom realizácie

      vzdelávacích aktivít je škola,hlavná školská budova, vonkajšie priestory, ihriská  a blízke okolie školy.

       

      Prevádzka jarnej školy:

      Ročník: I. - IV.  8,00 - 11,30 - doobedný blok,  11,30 - 12, 15 obed v ŠJ,  do 16,00 poobedný blok v ŠKD

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Ročník V.:        8,00 - 12,15 - doobedný blok,     12,15 - 12,30 obed, návrat domov

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Na realizácii výchovno-vzdelávacích aktivít jarných škôl sa budú podieľať pedagogickí  zamestnanci a vychovávatelia v ŠKD. 

      Na vytvorení programu spolupracovali všetci vyučujúci, sú garantmi aktivít, ktoré budú v škole realizované. 

       

      Náplň práce doobeda: Hravé učenie, súťaže, bádateľsky zamerané úlohy, inscenačné hry a pod.

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Náplň práce poobede: tvorivé dielne, pohybové  aktivity na šk. dvore, jednoduché varenie, prechádzka s  hľadaním pokladu.

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Stravovanie

       Žiakom bude počas jarných škôl bola zabezpečená strava v ŠJ, na stravu dieťa prihlási rodič obvyklým spôsobom.

      Jarná škola sa považuje za súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu a náklady na prípravu a výdaj stravy je možné uhrádzať z dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010. 

      Pobyt v jarnej škole je bezplatný, pre pobyt v ŠKD platí obvyklý poplatok. 

      Hygienické opatrenia pre prevenciu nákazy COVID-19.

      Ako organizátori jarnej školy rešpektujeme nariadenia a vyhlášky a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR: 

      • od rodičov žiakov požadujeme čestné prehlásenie o bezinfekčnosti, je možné vyplniť a poslať cez edupage,

      Cestne_vyhlasenie_-_zakonny_zastupca-8_2_2021.docx

      • rodič, ktorý žije so žiakom v spoločnej domácnosti, absolvuje test na COVID 19, tento test nemá byť starší ako 7 dní, 

      • podobný test absolvuje aj žiak piateho ročníka,

      • žiaci 1. - 4. ročníka nemusia test absolvovať,

      • (zriaďovateľ vyzýva, aby sa rodičia a žiaci piateho ročníka dali otestovať v nedeľu 28.2. , prihlasovanie na testovanie je už spustené).

      Prevencia šírenia CORONA vírusu: 

      • ranný filter s dezinfekciou rúk, 

      • používanie rúšok v triede , resp. respirátora  (respirátor učiteľ povinne)

      • pravidelné vetranie tried, 

      • pravidelné dezinfikovanie WC, stolov, kľučiek, 

      • rozostupy lavíc, stolov v školskej jedálni, 

      • nemiešanie vytvorených skupín počas celého týždňa,

      • dezinfekcia tried ozónovým generátorom.  

      Vstup do budovy

      7,30         Hlavný vchod       V.A, V.B

      7,30         Zadný vchod          IV.A, I.A, II.A

      7,40         Hlavný vchod       IV.B, II.B, I.B

      7,40         Zadný vchod          III.A  III. B

       

      Čo si prinesú deti do jarnej školy? 

            

      • prezuvky,

      • vhodné oblečenie aj na pobyt v prírode,

      • písacie potreby,

      • desiatu,

      • 2ks rúšok, resp. respirátor

      Prípadné otázky mi môžete poslať na zsndedinka@gmail.com, resp. cez chat edupage.

      Tešíme sa na opätovné stretnutie s vami, deti. 

      V Novej Dedinke, 24.02.2021                                                                       M. Nagyová