• Oznam k platbám za ŠKD

     • Na základe VZN obce NOvá Dedinka č.2/2019 /tu/

       

      oznamujem Vám, že nastala zmena vo výške čiastočnej úhrady nákladov za pobyt v ŠKD takto: 

      a/ dieťa s trvalým pobytom v obci .........................................20.-€/ mesiac

      b/ za druhé a ďalšie dieťa s trvalým pobytom v obci.............15.-€/mesiac

      c/ dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt ...........................................30.-€/mesiac

      d/ za druhé a ďalšie dieťa bez trvalého pobytu.......................20.-€/mesiac

      Poplatok sa uhrádza vopred do 10.dňa príslušného kalendárneho mesiaca na účet školy:

       

       

     • Oznam

     • Slávnostné otvorenie školského roka bude 2. septembra 2019 o 9,00 hod. na školskom dvore

      Do tried pôjdu iba žiaci prvých ročníkov s rodičmi.

      Žiaci vyšších ročníkov  pôjdu po slávnosti domov.

      Riadne vyučovanie sa začne 3. septembra o 8,00 hodine.

      Úlohy 3. septembra 2019

      Žiaci preberú

      1.školský poriadok, zoznámia sa so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia počas pobytu v škole, v ŠKD v jedálni,  počas vyučovania techniky, telesnej a športovej výchovy, informatiky a pod.

      2.zásady pri  ne-/používaní mobilov

      3.učebnice, ktoré nedostali v júni, učebné pomôcky, ak si ich objednali

      4.skrinky

      5. dozvedia sa o čipovacom zariadení, ktoré budú používať od 9.9.2019.

      Trvanie vyučovania 

      a /Prvý školský týždeň budú mať prváci 3 vyučovacie hodiny, tzn. do 10,30.

      b/ 3. septembra 2019 bude mať I. stupeň vyučovanie do 11,35.

      c/ II. stupeň bude mať 5 vyučovacích hodín do 12,30

      ŠKD

      Do ŠKD môže rodič prihlásiť dieťa 1. - 4 ročníka .

      Činnosť ŠKD začína v utorok 3.9. 2019 o 6,30.

      Prevádzka je do 17,00.

      ŠJ

      Školské stravovanie začína v utorok 3. septembra.

      Na "obedy zadarmo" môže prihlásiť rodič /výnimočne iba tento rok/  najneskôr do 10. septembra 2019.

      Prihláška je tu.

      Dieťa má nárok na "obed zadarmo" ak:

      1. rodič záväzne prihlási svoje dieťa na stravovanie

      2. rodič uhradí preddavok vo výške 30.-€ na č.ú. ŠJ,/ je na prihláške/.

      3.dieťa je prítonmé v škole a odoberie stravu.

       

       

       

       

       

     • Erasmus plus Day 21. 6. 2019

     • Koniec júna zvyčajne venujeme rodinám, pozývame rodičov a priateľov školy, aby strávili pár hodín so svojimi deťmi v škole pri športe alebo sa zabavili než deti odídu na letné prázdniny, 

      Aj tento rok sme rodičom pripravili bohatý program, v ktorom  prezentovali naše deti všetko, čo tento rok  prežili a vytvorili. 

      V rámci programu Erasmus plus, školské partnerstvá, naši žiaci v projekte The Media. What next? vycestovali do  Tarnobrzegu v Poľsku a litovského Giedraičai, kde sa stretli s rovesníkmi  z ďalších 4 krajín a pracovali spoločne na projektových úlohách. O týchto cestách prezentovali rodičom a záujemcom.

      Podobne sa rodičia zúčastnili worshopu z cesty do Bad Harzburgu /Nemecko/ a Peniche /Portugalsku/ , ktoré žiaci navštívili v rámci ďalšieho projektu Erasmus plus Don´t be afraid of Math. 

      Popoludnie venované rodičom vyplnili žiaci prvého stupňa kultúrnym programom. Videli sme napr.

      milé tančeky alebo zmes ľudových piesní v podaní hráčov na zobcovú flautu. 

      Všetky triedy pripravili bohatú ponuku do bazára, boli to vlastnoručné výrobky detí, zákusky, ovocné limonády a pod., kúpou ktorých rodičia podporili triedne výlety.

      Kolportéri ponúkli prítomným druhé číslo školských novín - Schooloviny.

      Na chodbe sme na malej výstave  pripravili výtvarné práce a fotografie z rozličných aktivít programu Erasmus plus.

      Rodičia spolu so svojimi deťmi si mohli zasúťažiť v matematicko - logických súťažiach, ktoré pre nich na 6 stanovištiach pripravili naši učitelia. 

      Večer sme privítali vzácnych hostí - pani profesorku Ivetu Radičovú, pána Adama Valčeka, investigatívneho novinára redakcie SME. šéfredaktora konzervatívneho denníka Postoj Františka Múčku - na besede o význame,fungovaní a vplyve médií na náš každodenný život, ktorú moderoval redaktor denníka SME Peter Nagy. 

     • Erasmus plus 13. - 17.5. 2019 Peniche, Portugalsko

     • Portugalský partner projektu Erasmus plus - Don´t be afraid of Math - organizoval nadnárodné stretnutie škôl 13. - 17.5.2019 vo svojej škole v Peniche. Počas spoločne strávených dní sa žiaci naučili pracovať/počítať v prostredí Khan academy, riešili prakticky zamerané úlohy v exteriéri, v okolí školy, na pobreží. Dozvedeli sa o spôsoboch námornej navigácie na majáku v Peniche a matematické zaujímavosti výtvarného umenia v múzeu v Lisabone . Okrem toho vo voľnom čase videli tento kraj na pobreží Atlantického oceánu, učili sa surfovať, navštívili Lisabon a obzreli si jeho 3 monumenty.

     • Erasmus plus Gieraiciu, Litva, 6. - 10. 5.2019

     • Téma projektového stretnutia žiakov: Reklama

      Začiatkom mája sa stretli školy spolupracujúce v projekte The Media. What next? v mestečku Giedraiciu v Litve. Ich úlohou bolo hovoriť o reklame, skúmať a hodnotiť - jej funkcie, úlohy, druhy v rozličných médiách a napokon aj vytvoriť reklamný text, poster, video a pod. 

     • Zápis do 1. ročníka

     • v školskom roku 2019 - 2020  bude 4. apríla 2019 od 14,00 - 19,00 v hlavnej budove. Rodičia budú potrebovať OP a rodný list dieťaťa.

     • Erasmus+ Medzinárodné stretnutie Bad Harzburg /D/.

     • 10. - 16.3. sme sa v rámci programu Erasmus+ stretli s našimi partnermi z projektu Don´t be afraid of Math v dolnosaskom kúpeľnom mestečku Bad Harzburg. Okrem našej  a domácej školy, boli deti z Poľska, Chorvátska, Portugalska a Švédska. Boli sme na vyučovaní matematiky v nemeckých triedach - učilo sa po anglicky, pracovali sme v zmiešaných tímoch nad geometrickými úlohami, varili sme a predstavili  národné jedlá. Spoznali sme mestečko Bad Harzburg, neďaleké historické mesto Goslar s jeho historickými uličkami, ale aj banícke múzeum, kde sme za pochodu riešili interaktívne úlohy.  V meste Wolfsburg sme strávili niekoľko hodín v Science Center, kde deti získali nové zážitky z vedeckého a technického objavovania.