• Nástup na prezenčné vyučovanie 26.04.2021

     •  

      Na základe rozhodnutia ministra školstva číslo: 2021/12811:1-A1810 od 26. 4. 2021 sa obnovuje školské vyučovanie aj u žiakov 5. a 7. ročníka. Na stránke MŠVVaŠ SR - MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk) - je mapa Covid školského automatu, ktorá určuje, kto môže mať prezenčné vzdelávanie. Mapa sa vyhodnocuje týždenne. 

      Prezenčné vyučovanie:

      všetci žiaci I. a II. stupňa, škola sa otvára o 7,00, vyučovanie začína o 8,00

      Podmienka nástupu  žiakov :

      I. stupeň: 

      negatívny test aspoň 1 zákonného zástupcu, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti

      Čestné prehlásenie zákonného zástupcu tu: dokument 11a

      (prípadne v skrinke pred vchodom do školy, resp. poslať cez edupage v časti: žiadosti/ vyhlásenia) 

       II. stupeň

      negatívny test žiaka II. stupňa

      negatívny test  aspoň 1 zákonného zástupcu, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti

      Čestné prehlásenie zákonného zástupcu tu: dokument 8a

      (prípadne v skrinke pred vchodom do školy, resp. poslať cez edupage v časti: žiadosti/ vyhlásenia) 

      V dokumente Čestné vyhlásenie ...sú označené možnosti, kedy nie je potrebný test. 

      Žiak odovzdá Čestné vyhlásenie ... ráno pri nástupe triednemu učiteľovi.

      Test:  antg./ PCR/ kloktací test

      Žiak má počas vyučovania rúško, prípadne inú ochranu horných dýchacích ciest (respirátor, šatku a pod. – nie štít, alebo podobné ochranné prostriedky).

      Priniesť:

      - učebné pomôcky podľa rozvrhu hodín,ktorý bude zverejnený počas víkendu,

      - prezúvky, čip

      - rúško

      Žiaci VIII. a IX. ročníka podľa usmernení MŠ pokračujú druhým týždňom adapačným programom.

      Žiaci V. - VII. ročníka budú mať nasledujúce 2 týždne adaptačný program  s maximálne 5 vyučovacími hodinami denne. 

      Stravovanie v ŠJ: 

      - rodič prihlási dieťa na stravu :  sj.ndedinka@gmail.com  príp. do SMS zadajte:  meno a priezvisko žiaka a triedu, ktorú navštevuje:  0911 909 535 do nedele 25.4.2021.

      ŠKD:

      prevádzka do 16,00 h.

       

      Školská dochádzka je povinná a neprítomnosť žiaka treba ospravedlniť. Rodič môže ospravedlniť 5 dní.

      Vzdelávanie žiakov, ktorí nenastúpia do školy, bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa.

      Rodič zabezpečí dieťaťu kontakt so školou. 

      Ak žiak vymešká veľa hodín a nebude môcť byť klasifikovaný, bude preskúšaný komisionálne.

      Komisionálne skúšky môžu byť zo všetkých predmetov, ktoré žiak neabsolvoval. 

      V Novej Dedinke, 23.04.2021                                                                        Nagyová, M, r.š. 

     • Pre rodičov budúcich prvákov

     • Važení rodičia,

      oznamujem vám, že na  kontrolu dokumentov k zápisu vašich detí a vydávanie rozhodnutí o ich prijatí, vás budeme pozývať osobne od mája. Pozvánka príde na mail. Momentálne spracovávame všetky prihlášky a očakávame  rozhodnutia z CPPaP. 

      Ďakujem za porozumenie.

      V Novej Dedinke, 22.4.2021, Nagyová,r.š.

     • Prezenčné vyučovanie žiakov od 19. 4. 2021


     • Na základe rozhodnutia ministra školstva číslo: 2021/12811:1-A1810 od 19. 4. 2021 sa obnovuje školské vyučovanie aj u žiakov 8. a 9. ročníka.

      Na stránke MŠVVaŠ SR - MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk) - je mapa Covid školského automatu, ktorá určuje, kto môže mať prezenčné vzdelávanie. 

      Prezenčné vyučovanie:

      I. stupeň 

       8. a 9. ročník

      Dištančné vzdelávanie: 

      žiaci 5. – 7. ročníka

      Rodič pri nástupe odovzdá dokument / príp. ho podá elektornicky cez edupage (cez "Moje žiadosti").

      Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti – nie staršie ako 7 dní, resp. prekonanie ochorenie Covid 19 – nie staršie ako tri mesiace/ očkovanie dvoma dávkami vakcíny.

      Žiak musí mať počas vyučovania rúško/ šatku/ šál. 

      Nástup detí: 

      Podmienka nástupu  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti – test rodiča nesmie byť starší ako 7 dní, prípadne prekonanie ochorenie Covid 19 – nie staršie ako tri mesiace, alebo očkovanie dvoma dávkami vakcíny.

      Žiak II. stupňa musí mať negatívny test (antg, PCR, kloktací) na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní.

      Čestné vyhlásenie: príloha 8a

      Začiatok vyučovania : 8,00

      Vstup do budovy od 7,00 : ranný filter

      Hlavný vchod: triedy: IX.A,VIII.A, IV.B, 

      Zadný vchod: I. A, I.B, IV.B

      Prístavba: II.A,II.B, III.A, III.B

      Žiak musia mať  rúško/ šatku/šál  počas vyučovania. 

      Doniesť: prezuvky,  čip , učebné pomôcky podľa rozvrhu.

      Na stravovanie prihlási rodič dieťa obvyklým spôsobom.

      Školská dochádzka je povinná a neprítomnosť žiaka treba ospravedlniť.

      Rodič môže ospravedlniť 5 školských dní.

      Ostatné podmienky v novinkách z 12.04.

      V zmysle usmernenia MŠVVaŠ (tu): žiaci 8. a 9. ročníka budú mať 2 týždne adaptačné obdobie.

      Plán adaptačného obdobia : Plan_adaptacne_vzdelavania_ziakov.pdf_(1).pdf


     • Prezenčné vyučovanie od 19.04.2021

     • žiakov 8. a 9. ročníka 

      MŠVVaŠ sa s účinnosťou  od 19.04: 2021 rozhodlo otvoriť školy pre pre prezenčné vyučovanie  žiakom 8. a 9. ročníka 

      a od 26.04.2021 pre ročníky 5. - 7.

      Podmienkou nástupu je negatívny test 

      žiaka,

      - aspoň 1 zákonného zástupcu žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti, nie staršie ako 7 dní.

      Testovanie môže byť:

      - antg

      -PCR

      - kloktací test

      Testovanie žiakov kloktacími testami je alternatíva k testovaniu antigénovými testami. 

      Žiak 2. stupňa základnej školy sa musí preukázať platným negatívnym výsledkom na základe vyhlášky UVZ 132/2021 z predchádzajúceho antigénového testovania/ PCR testovania pri vstupe do objektu školy.

       

      Pred nástupom na prezenčné rodič odovzdá škole  Čestné vyhlásenie : 

      8 a

      https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/

       

      Ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude

      zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

      1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu

      netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne

      vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri

      chorobe dieťaťa. 

      Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za

      zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR

      s hlásením o jej zanedbávaní,

      2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič

      nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva

      daného ročníka,

      3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      V Novej Dedinke, 12.04.2021

     • Prezenčné vyučovanie I. stupňa od 12.04.2021

     •  Milí rodičia,

      v pondelok 12.04: 2021 nastúpia všetky triedy I. stupňa na prezenčné vyučovanie.

      Podmienkou nástupu žiaka je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.*)

      Rodič odovzdá / pošle cez edupage Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti.

      Príloha 11c:

      https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/ alebo tlačivo v skrinke pri hlavnom vchode.

      Testovanie detí kloktacími testmi je bonus k zaisteniu väčšej bezpečnosti detí v škole.

      Vstup do školy bude od 7,00 iba cez hlavný vchod.

      Prosím, aby ste pri vstupe dodržiavali 2m rozostupy.

      Pri vstupe sa vykoná ranný filter.

      Vyučovanie začína o 8,00.

      Rozvrh hodín zverejníme cez víkend.

      Rúško / respirátor je povinný aj počas vyučovania.

      Všetky triedy I. stupňa sa budú učiť v starej budove kvôli stavebným prácam v areáli.

      ŠKD bude v prevádzke do 16,00.

      Do ŠJ dieťa prihlási rodič obvyklými spôsobom.

      &

      *) V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

      1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodunetestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadnevzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé prichorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti.Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované zazanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SRs hlásením o jej zanedbávaní,

      2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodičnezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učivadaného ročníka,

      3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. Zákonnýzástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak

      :• im bola nariadená karanténa/izolácia,

      • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ aleboRÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

      • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvoduchoroby dieťaťa.

      Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. 

      Usmernenie MŠVVaŠ: https://www.minedu.sk/data/att/19216.pdf

     • Žiaci uspeli v okrese

     • Matematická olympiáda,  okresné kolo:

      kategória Z8: Marek Bánoš, 1. miesto, Lenka Orovnická - 4. miesto

      kategória Z7: Matúš Stranovský: 2. miesto

      kategória M5: Michal Hrebík: 1. - 11. miesto, Liliana Horváthová, Jakub Norulák: 12. - 16. miesto

      &

      Geografická olympiáda, okresné kolo:

      Michal Hrebík, 1. miesto

      Oliver Bíro, Anička Jančovičová, úspešní riešitelia