• Poslali deti na mail

     • Milý učitelia a milé učiteľky

      Ďakujeme vám, že sa nám venujete a odovzdávate nám veľa potrebných vedomostí. Naučili ste
      nás to, čo sme sami nevedeli a občas ani naši rodičia. Každá spomienka s vami sa navždy uloží
      navždy do srdca . Veľmi vám ďakujeme za vašu prácu a snahu niečo nás naučiť a aj vašu
      trpezlivosť pri učení aj keď toto všetko určite nie je ľahké, zvládate to veľmi dobre. Za vašu
      obetavosť vám veľmi ďakujeme a prajeme pekný sviatok ku dňu učiteľov.

      Milí páni učitelia,
      ba aj pani učiteľky.
      Máte samé podozrenia,
      či nechystáme na vás prekvapenia.

      Úloh nám nedávate málo,
      aj keď sa nám to občas tak zdalo.
      Online vyučko je síce fajn,
      ale už to nie je taký raj.

      Od malička s nami ste,
      ba i teraz – v korone.
      Za to my vám vďační sme,
      a snáď to tak aj zostane.

      Dnes skláňame poctu učiteľom,
      Lebo naše vzdelanie je ich aj našim cieľom.

      Prajú žiaci Základnej Školy v Novej Dedinke

      Ďakujeme, deti, a veľmi, veľmi  si prajeme,aby sme boli s vami v triede, v telocvični, na dvore, na výlete, na exkurzii...všade. Tak, ako sme boli zvyknutí a ako je to OK. 

      Vaši učitelia

     • Nástup na prezenčné vyučovanie od 22.03. 2021

     • Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy - obce Nová Dedinka- Vám oznamujem, že v týždni od 22. 03.2021  sa začne

      prezenčné vyučovanie pre žiakov prvého a druhého  ročníka (I.A, B a II. A,B) a detí rodičov kritickej infraštruktúry.

      Nástup detí je podmienený negatívnym výsledkom antigénového / PCR  testu aspoň 1 rodiča, nie starším ako 7 dní. Rodič, ktorý  prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,

      Rodičia pri nástupe predložia čestné vyhlásenie.

      Príloha 11c:

      https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/alebo tlačivo v skrinke pri hlavnom vchode.

      Pre rodičov I. a II. ročníka: 

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

       1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu, 

      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní, 

      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka, 

      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. 

      Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. 

      Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak: 

      - im bola nariadená karanténa/izolácia,

      - ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

      - ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

      (Zdroj tu   https://ucimenadialku.sk/usmernenia/navrat-do-skol-2021 )

      #

      Prevádzka školy : 7,30 - 16,00

      Stravovanie v ŠJ  a ŠKD: 

      Rodič môže prihlásiť dieťa na stravu do ŠJ a pobyt v ŠKD obvyklým spôsobom. 

      Nástup detí do školy cez hlavný vchod:

      I. A a I. B:  7, 30

      II. A a II. B  7,40

      Deti rodičov infraštruktúry o 7,50. 

      #

      Každé ráno sa bude vykonávať ranný filter: meranie teploty, dezinfekcia rúk.

      Nosenie rúšok, resp. respirátora počas vyučovania je povinné.

      #

      Pretože v areáli školy prebiehajú stavebné práce, deti budú vchádzať cez hlavný vchod do hlavnej budovy. 

      Pred nástupom dodržiavajte minimálne 2m rozostupy.

      #

      Žiaci prvého a druhého ročníka budú mať rozvrh ako pred dištančným vzdelávaním, budú vás kontaktovať triedne učiteľky.

      Vyučovanie a aj program ŠKD  budú v hlavnej budove.

      (Z bezpečnostných dôvodov, v areáli prebiehajú stavebné práce).

      #

      Žiaci rodičov kritickej infraštruktúry sa pripoja na online hodinu svojej triedy. 

      #

       Žiaci ostatných ročníkov pokračujú v dištančnom vzdelávaní sa

      Na prípadné ďalšie doplňujúce otázky vám rada odpoviem: zsndedinka@gmail.com, resp. cez chat edupage.


      V Novej Dedinke, 19.03. 2021, Nagyová, M.

     • Zápis do 1. roč. v školskom roku 2021 - 2022

     • Podľa § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1 vyhlášky MŠVV a Š SR  č. 320/2008 Z. Z. o základnej škole sa uskutoční zápis detí do 1. ročníka na plnenie povinnej školskej dochádzky pre nový školský rok 2021/2022 v zákonom stanovenom období 1. – 30. apríla.

      Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

      Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

      I. Termín zápisu:

      Zápis do 1. ročníka ZŠ v Novej Dedinke sa uskutoční 1. - 15. apríla 2021

      a/ elektronicky,

      formulár zverejnený na webovom sídle základnej školy od. 01.04.2021

      b/ papierovou formou,

      prázdny formulár k dispozícii v skrinke pri vchode do škole, formulár rodič odošle na adresu školy klasickou poštou

      Overenie údajov sa uskutoční 22. - 26.4.2021. (Rodičia budú pozvaní na presný deň a hodinu.)

      Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy/ overenie údajov sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí

      O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2021.

      II. Základná škola vyžaduje pri zápise:

      1. osobné údaje o dieťati v rozsahu

      • meno a priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené  v tvare totožnom ako na rodnom liste),

      • dátum a miesto narodenia,

      • adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,

      • rodné číslo,

      • štátna príslušnosť,

      • národnosť

      1. osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu

      • meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu

      • adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu

      • kontakt na účely komunikácie.

      III. Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

      Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

      IV. Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

      Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

      V. Odklad školskej dochádzky:

      Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi:

      - aby požiadal riaditeľa príslušnej materskej školy buď o prijatie dieťaťa do materskej školy, ak dieťa nenavštevovalo materskú školu, resp. o pokračovanie vzdelávania v materskej škole .

      V.1. Rodič riaditeľovi MŠ predloží:

      a/ písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

      b/písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast

      c/informovaný súhlas zákonného zástupcu

      Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, odporúčame, aby zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.

      VI. Podpisy zákonných zástupcov a doručovanie rozhodnutia

      Aj v prípade, ak sa zápisu zúčastní s dieťaťom len jeden zákonný zástupca, žiadame, aby mala škola k dispozícii aj súhlas druhého zákonného zástupcu.

       Ak zákonný zástupca, ktorý sa zúčastní zápisu, nemá k dispozícii doručovaciu adresu druhého zákonného zástupcu, riaditeľ základnej školy zriadenej obcou alebo okresným úradom v sídle kraja ako správny orgán má možnosť požadovať súčinnosť v rozsahu podľa § 32 ods. 3 Správneho poriadku. Ak riaditeľ základnej školy doručovaciu adresu druhého zákonného zástupcu nemá, resp. ani ju nezíska, rozhodnutie o prijatí  sa doručí tomu zákonnému zástupcovi, ktorý sa s dieťaťom zúčastnil zápisu.

      Ak sa ani jeden zákonný zástupca proti rozhodnutiu o prijatí neodvolá, ani nepodá návrh na súd, týmto spôsobom mlčky prejavil súhlas s rozhodnutím druhého zákonného zástupcu (s výberom školy).

      VII. Do ZŠ v Novej Dedinke kvôli kapacitným možnostiam prijímame deti výlučne s trvalým pobytom detí a ich rodičov v Novej Dedinke.

       

      V Novej Dedinke, 16. 03. 2021 M. Nagyová, riaditeľka školy

       

     • Informácia k vyučovaniu od 15.03.2021


     • Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy - obce Nová Dedinka- Vám oznamujem, že v týždni od 15. 03.2021  sa začne

      prezenčné vyučovanie pre žiakov prvého ročníka (I.A, I.B) a detí rodičov kritickej infraštruktúry.

      Nástup detí je podmienený negatívnym výsledkom antigénového / PCR  testu aspoň 1 rodiča, nie starším ako 7 dní. Rodič, ktorý  prekonal ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,

      Rodičia pri nástupe predložia čestné vyhlásenie.

       Príloha 11c:

      https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/

      alebo tlačivo v skrinke pri hlavnom vchode.

      Pre rodičov I. ročníka: 

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

       

       1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu, 

      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní, 

      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka, 

      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. 

      Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. 

      Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak: 

      - im bola nariadená karanténa/izolácia,

      - ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

      - ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

      (Zdroj tu   https://ucimenadialku.sk/usmernenia/navrat-do-skol-2021 )

      #

      Prevádzka školy : 7,30 - 16,00

      Stravovanie v ŠJ  a ŠKD: 

      Rodič môže prihlásiť dieťa na stravu do ŠJ a pobyt v ŠKD obvyklým spôsobom. 

      Nástup detí:

      I. A a I. B:  7, 30

      Deti rodičov infraštruktúry o 7,45. 

      #

      Každé ráno sa bude vykonávať ranný filter: meranie teploty, dezinfekcia rúk.

      Nosenie rúšok, resp. respirátora počas vyučovania je povinné.

      #

      Pretože v areáli školy prebiehajú stavebné práce, deti budú vchádzať cez hlavný vchod do hlavnej budovy. 

      Pred nástupom dodržiavajte minimálne 2m rozostupy.

      #

      Žiaci prvého ročníka budú mať rozvrh ako pred dištančným vzdelávaním, budú vás kontaktovať triedne učiteľky.

      Žiaci rodičov kritickej infraštruktúry sa pripoja na online hodinu svojej triedy. 

      #

       Žiaci ostatných ročníkov pokračujú v dištančnom vzdelávaní sa

      Na prípadné ďalšie doplňujúce otázky vám rada odpoviem: zsndedinka@gmail.com, resp. cez chat edupage.

      #

      Aby som vedela personálne  zabezpečiť prezenčné vyučovanie detí I. ročníka a rodičov infraštruktúry, prosím rodičov o ich opätovné a záväzné prihlásenie cez aplikáciu edupage do piatka 12. 03. 14,00. 

      Ďakujem za porozumenie.

       

      V Novej Dedinke, 10.03. 2021, Nagyová, M.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • ROZHODNUTIE ZRIAĎOVATEĽA


     • O prevádzke Materskej školy a Základnej Školy Nová Dedinka v pôsobnosti
      zriaďovateľa obec Nová Dedinka
      V súlade s rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2021/10079:2-
      A1810 zo dňa 2.3.2021 s účinnosťou od 8.3.2021, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č.
      2021/10079:1-A1810,
      Obec Nová Dedinka, ako zriaďovateľ: Materskej školy, Hlavná č.49, 900 29, Nová Dedinka
      a Základnej školy, Hlavná č.45, 900 29 Nová Dedinka
      ROZHODOL
      S účinnosťou od 8.3.2021
      sú
       -  prevádzky Materská škola a Základná škola prvý stupeň v pôsobnosti
      zriaďovateľa určené prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným
      prezenčným výkonom práce,
       -  riaditeľ materskej školy a riaditeľ základnej školy môže prijať aj ďalšie deti na
      predprimárne a primárne vzdelávanie s prihliadnutím na aktuálnu situáciu a
      kapacitu materskej školy a prvého stupňa základnej školy

      Odôvodnenie:
      Na základe rokovaní predstaviteľov štátu, vedcov a odborníkov v dňoch 23. – 25. 2.
      2021 bol predložený Návrh aktualizácie opatrení s cieľom zastaviť nárast
      hospitalizácií a spomaliť šírenie infekcie koronavírusu, ktorý bol prijatý vládou
      Slovenskej republiky uznesením č. 122 z 28. februára 2021. Jedným z opatrení bolo aj
      opatrenie na obmedzenie mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce, a to aj
      zachovaním možnosti „predškolskej a školskej dochádzky 1. stupňa pre deti
      zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce“.
      Súčasne uznesením č. 123 z 28. februára 2021 boli prijaté aktualizované opatrenia
      podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase
      vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších
      predpisov.
      podľa § 150 ods. 8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
      a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

      Rozhodnutím Ministra školstva a následne týmto rozhodnutím sa vzhľadom na prijaté závery
      školské vyučovanie v materských školách a základných školách prvý stupeň umožňuje
      prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.
      V Novej Dedinke 3.3.2021