• Poslednýkrát

     • sme sa stretli s partnermi  z projektu Erasmus+ Don ´t be afraid of Matth! na videokonferencii. Výborná partia učiteľov zo 6 krajín EÚ, ktorá si rýchlo porozumela. Snáď ešte bude príležitosť na podobnú spoluprácu. 

      Bolo nám cťou!

     • Informácie k tzv. Jarnej škole 01.03. - 05.03. 2021

     • Záväzná prihláška dieťaťa do jarnej školy elektronicky na edupage.

      Po dohode so zriaďovateľom školy 01.03. - 05.03. 2021 bude v priestoroch ZŠ v Novej Dedinke sprístupnená pre žiakov 1. - 5. ročníka  tzv.

                                                    Jarná škola.

      Realizácia jarnej školy závisí od aktuálneho vývoja epidemiologickej situácie na národnej, regionálnej a školskej úrovni počas obdobia jarných prázdnin - najdôležitejšia podmienka : okres Senec sa nesmie dostať do čiernej fáze COVID semaforu.  

      Zámerom je: 

      -upevniť vedomosti detí , zručnosti, schopnosti a spôsobilosti, ktoré si možno  nedostatočne osvojili počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,

      -  uľahčiť návrat žiakov do škôl a ich opätovnú adaptáciu na školské prostredie, podporiť ich socializáciu a sprostredkovať kontakt s rovesníkmi, 

      - zmiernenie dopadov dištančného vzdelávania.

      Miestom realizácie

      vzdelávacích aktivít je škola,hlavná školská budova, vonkajšie priestory, ihriská  a blízke okolie školy.

       

      Prevádzka jarnej školy:

      Ročník: I. - IV.  8,00 - 11,30 - doobedný blok,  11,30 - 12, 15 obed v ŠJ,  do 16,00 poobedný blok v ŠKD

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Ročník V.:        8,00 - 12,15 - doobedný blok,     12,15 - 12,30 obed, návrat domov

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Na realizácii výchovno-vzdelávacích aktivít jarných škôl sa budú podieľať pedagogickí  zamestnanci a vychovávatelia v ŠKD. 

      Na vytvorení programu spolupracovali všetci vyučujúci, sú garantmi aktivít, ktoré budú v škole realizované. 

       

      Náplň práce doobeda: Hravé učenie, súťaže, bádateľsky zamerané úlohy, inscenačné hry a pod.

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Náplň práce poobede: tvorivé dielne, pohybové  aktivity na šk. dvore, jednoduché varenie, prechádzka s  hľadaním pokladu.

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Stravovanie

       Žiakom bude počas jarných škôl bola zabezpečená strava v ŠJ, na stravu dieťa prihlási rodič obvyklým spôsobom.

      Jarná škola sa považuje za súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu a náklady na prípravu a výdaj stravy je možné uhrádzať z dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010. 

      Pobyt v jarnej škole je bezplatný, pre pobyt v ŠKD platí obvyklý poplatok. 

      Hygienické opatrenia pre prevenciu nákazy COVID-19.

      Ako organizátori jarnej školy rešpektujeme nariadenia a vyhlášky a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR: 

      • od rodičov žiakov požadujeme čestné prehlásenie o bezinfekčnosti, je možné vyplniť a poslať cez edupage,

      Cestne_vyhlasenie_-_zakonny_zastupca-8_2_2021.docx

      • rodič, ktorý žije so žiakom v spoločnej domácnosti, absolvuje test na COVID 19, tento test nemá byť starší ako 7 dní, 

      • podobný test absolvuje aj žiak piateho ročníka,

      • žiaci 1. - 4. ročníka nemusia test absolvovať,

      • (zriaďovateľ vyzýva, aby sa rodičia a žiaci piateho ročníka dali otestovať v nedeľu 28.2. , prihlasovanie na testovanie je už spustené).

      Prevencia šírenia CORONA vírusu: 

      • ranný filter s dezinfekciou rúk, 

      • používanie rúšok v triede , resp. respirátora  (respirátor učiteľ povinne)

      • pravidelné vetranie tried, 

      • pravidelné dezinfikovanie WC, stolov, kľučiek, 

      • rozostupy lavíc, stolov v školskej jedálni, 

      • nemiešanie vytvorených skupín počas celého týždňa,

      • dezinfekcia tried ozónovým generátorom.  

      Vstup do budovy

      7,30         Hlavný vchod       V.A, V.B

      7,30         Zadný vchod          IV.A, I.A, II.A

      7,40         Hlavný vchod       IV.B, II.B, I.B

      7,40         Zadný vchod          III.A  III. B

       

      Čo si prinesú deti do jarnej školy? 

            

      • prezuvky,

      • vhodné oblečenie aj na pobyt v prírode,

      • písacie potreby,

      • desiatu,

      • 2ks rúšok, resp. respirátor

      Prípadné otázky mi môžete poslať na zsndedinka@gmail.com, resp. cez chat edupage.

      Tešíme sa na opätovné stretnutie s vami, deti. 

      V Novej Dedinke, 24.02.2021                                                                       M. Nagyová

     • Škola sa 8.2.2021 neotvorí

     • Na základe odporúčania RÚVZ v Bratislave a posúdenia epidemiologického stavu sa zriaďovateľ školy - obec Nová Dedinka - rozhodol, že prevádzka školy sa pre prezenčné vyučovanie I. stupňa NEOTVORÍ až do odvolania.Dištančné vzdelávanie pokračuje v pondelok podľa rozvrhu.

     • Návrat žiakov I. stupňa do školy 8.2.2021

     • Informácie k nástupu žiakov I. stupňa do školy


      Dátum nástupu do školy: 8. 2. 2021


      Pred nástupom žiaka do školy:

      • Rodič, ktorý žije so žiakom v spoločnej domácnosti, absolvuje test na COVID 19.

       Test nemá byť starší ako 7 dní.

      • Čím je test s bližším nástupom do školy, tým je to bezpečnejšie pre všetkých.

      • Testovanie pre rodičov organizuje obec Nová Dedinka na zvyčajných MOM.

      • Rodič môže využiť aj iné miesto na testovanie.

      • Rodič vyplní tlačivo – Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré prinesie dieťa v deň nástupu do školy. Bez vyplneného a podpísaného tlačiva nebude dieťa pustené do školy.

      • Tlačivá budú k k dispozícii v skrinke pri hlavnom vchode do školy. Vyhlásenie bude možno poslať aj elektronicky cez edupage.

      • Skontrolujte, či je Vaše dieťa zdravé a nemá príznaky infekcie dýchacích ciest, ktoré môžu zodpovedať známym príznakom COVID 19 – zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka, náhla strata chuti a čuchu alebo iné príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest.

      Dieťa s príznakmi respiračných chorôb nepatrí do školy.


      • Skontrolujte pripravenú školskú tašku a učebné pomôcky v nej. Nezabudnite na prezuvky, ak ste ich zobrali zo školy, ev.čip na dochádzkový systém.

      • Na stravu prihlasuje rodič priamo vedúcej ŠJ.

      • Poučte svoje dieťa o správaní sa v čase pandémie a o pravidlách v škole. Vysvetlíte mu, prečo je potrebné pravidlá dodržiavať.


      Nástup do školy:

      Žiak prichádza do školy podľa harmonogramu nástupu do školy a podľa určeného vstupu cez hlavný vchod alebo cez zadný vchod podľa harmonogramu.

      Všetci žiaci sa budú učiť v hlavnej budove (kým sa prístavba využíva na testovanie, nebude v nej prebiehať vyučovanie).

      Zákonný zástupca nevstupuje do budovy školy.

      • Žiak nosí počas celého dňa v škole rúško alebo respirátor.

      • Má so sebou vždy aj náhradné rúško, prípadne respirátor .

      • Prvý deň nástupu bude žiakov čakať pani učiteľka, ktorá vyzbiera od žiakov vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      • Žiaci budú prechádzať ranným filtrom a dezinfekciou rúk.

      • Pred nástupom dodržiavajte rozostupy.

      Nástup žiakov do školy   podľa časového harmonogramu: 


      Čas:                                     Miesto vstupu:                           Trieda:                   Učebňa:

      7:30                                        Zadný vchod                                I.A                           vlastná

                                                                                                           I.B

      _______________________________________________________________________________

      7:30                                     Hlavný vchod                                  II.A                   V.A (na posch.)

                                                                                                           II.B                   V.B (na posch.)

      _________________________________________________________________________________

      7:40                                      Hlavný vchod                                III.A                  VI.B (na posch.)

                                                                                                          III.B                  VII.B (na posch.)

      _________________________________________________________________________________

       7:40                                        Zadný vchod                               IV.A                   vlastná

      _________________________________________________________________________________


      07:50:00                                 Hlavný vchod                              IV.B                    vlastná      Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu hodín tak, že žiaci nebudú delení na skupiny so žiakmi inej triedy.

      Počas prestávok žiaci sa nebudú stretávať na chodbách.

      Telesná výchova nebude v telocvični, ale v prípade vhodného počasia vonku na školskom dvore, prípadne v okolí školy.

      Ak to počasie dovolí, vyučovanie, kratšia časť hodiny, prestávka sa bude uskutočňovať v areáli školy. Prosím rodičov, aby pamätali  na to a vybavili deti teplejším oblečením, rukavicami, šálmi, čiapkami a pod.

      ŠKD

      Ranné ŠKD nebude v prevádzke, pretože sa nemajú stretávať žiaci rôznych ročníkov.

      Školský klub detí bude fungovať len v popoludňajších hodinách do 16.30 hod.


      Ostatné informácie:

      • V prípade podozrenia na ochorenie COVID 19 bude žiak izolovaný a bude prizvaný rodič, aby si dieťa vyzdvihol.
      • Ak bude chýbať žiak 3 a viac dní musí priniesť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a to znamená, že rodič má mať nový negatívny test na COVID 19.
      • Ak zákonný zástupca sa obáva nástupu dieťaťa do školy, upovedomí o tom písomne triednu učiteľku. Jeho absencia bude ospravedlnená. Rodič sa však pravidelne informuje o priebehu vyučovania a preberanom učive. Ak sa v priebehu 5 dní rodič nebude informovať o preberanom učive v škole, tak škola bude jeho absenciu považovať za neospravedlnenú.
      • Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.
      • Žiakom, ktorí sa nezúčastnia prezenčného vyučovania, sa budú úlohy zverejňovať na edupage.


      Vyzývam rodičov, aby dodržiavali protiepidemiologické opatrenia a nevystavovali ostatných rodičov, ich deti, učiteľov a zamestnancov školy nebezpečenstvu nákazy.

      Dodržiavaním zásad prispejete k bezproblémovému chodu školy a skorému návratu všetkých detí do školy a k bežnému životu.


      V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok píšte na edupage, resp. zsndedinka@gmail.com

      Tel. počas pracov. dni:


      V Novej Dedinke, 5.2.2021 M. Nagyová