• Výsledky volieb do Rady školy za rodičov

     • Za kandidátov do Rady školy pri ZŠ v Novej Dedinke  bolo navrhnutých  10 rodičov.  

      Rodičia volili 4 kandidátov.  

      Celkový počet 245 oprávnených voličov.

      Do rodín bolo distribuovaných 245 volebných lístkov.

      Na voľbách sa zúčastnilo   191 voličov.

      Platných hlasovacích lístkov bolo 181.

       

      Výsledky volieb:

       1.Markovičová Gabriela, Bc.

       2.Néma Marek, Ing. 

       3.Stranovská Michaela, Ing. 

       4.Majerníková Monika, Pharm.Dr.

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Takáčová Mária - prvý náhradník 

       

     • Poďakovanie

     • Základná škola ďakuje rodine Kotáskovej za balík dezinfekčných a ochranných pomôcok.

       

     • Rozvrh pre obedovanie v ŠJ

     • Do ŠJ smie vstúpiť iba stravník.

      Stravník: - vstupuje hlavným vchodom s rúškom na tvári,

                      - pred vstupom si dezinfikuje ruky,

                      - od kuchárky si preberie tácku s kompletným obedom (nedokladá príbor, nenakladá šalát, nedolieva nápoj),

                       - pri stole si sníme rúško,

                       - pri stole sedia max. 2 spolužiaci z jednej triedy,

                       - po obede si opäť nasadí rúško, odovzdá riad do okienka,

                      -  odchádza zadným východom.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • Voľby do Rady školy pri ZŠ v Novej Dedinke

     • Vážení rodičia,

      na základe výzvy starostky obce Nová Dedinka  a v zmysle Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a v súlade Vyhláškou Ministerstva školstva č. 291/2004 Z. z.  sa uskutočnia voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri ZŠ v Novej Dedinke. 

      Pretože Rade školy pri ZŠ v Novej Dedinke skončilo zákonom stanovené funkčné obdobie,  utvorí sa nová rada školy a  je potrebné zvoliť zástupcov rodičov do tohto orgánu.

      Každý rodič žiaka školy má právo voliť aj kandidovať.

      Nakoľko dodržiavame prísne epidemiologické pravidlá, zvolili sme nasledovný postup volieb:

      1. Prihlásenie kandidátov do rady školy za zákonných zástupcov žiakov školy

      do piatka 9. októbra 2020 12,00 hod. prijíma riaditeľka Základnej školy v Novej Dedinke na adrese riaditelzsndedinka@gmail.com .

      Návrhov môže byť niekoľko. Okrem mena, priezviska navrhovaného kandidáta a triedy, kde má navrhnutý zástupca rodičov dieťa, bude priložená formulácia:

      navrhovaný moju nomináciu prijal a súhlas je možné overiť na telefónnom čísle xxxxxxxx” .

      Len takúto nomináciu je možné akceptovať. Taktiež môžete navrhnúť do rady školy samých seba.

      V prípade záujmu kandidovať za člena rady školy je možné svoj záujem  oznámiť aj písomne a odoslať klasickou poštou na adresu školy, prípadne v zalepenej obálke doručiť riaditeľke školy.

      2. Z prijatých návrhov vytvoríme kandidátnu listinu.

      3.  Hlasovací lístok s kandidátnou listinou dostane rodič v zalepenej obálke 13.10.2020.

      4. Rodič nám svoje hlasovanie odovzdá v zalepenej neoznačenej obálke najneskôr do 16.10.2020.

      5.Otváranie obálok a sčítanie hlasov vykonajú poverení pracovníci školy a nominovaní členovia RŠ za zriaďovateľa 20.10.2020.

      4. Výsledky volieb zverejníme na webovej stránke školy.

       

      V Novej Dedinke, 01.10. 2020                                                                          Mariana Nagyová,RŠ