• Zásady hodnotenia výchovno–vzdelávacích výsledkov práce žiakov počas mimoriadnej situácie

     • Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka

      v nadväznosti na usmernenie MŠVVaŠ SR a po prerokovaní v pedagogickej rade per rollam vydáva

      Zásady hodnotenia výchovno–vzdelávacích výsledkov práce žiakov počas mimoriadnej situácie

       I. . Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie.

      II.   Priebežné hodnotenie má

      - charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa,

      - motivačný charakter,

      - pomenúva žiakom chyby,

      - individualizovaný charakter,

      - zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka,

      - prihliada na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách.

      II. 1.

      V čase prerušeného vyučovania sa nehodnotia výchovné predmety (výtvarná výchova, telesná výchova, pracovné vyučovanie, hudobná výchova, náboženská výchova, etická výchova, občianska náuka)pretože ciele predmetu sa nedajú naplniť kvalitnou / plnohodnotnou realizáciou.

      II. 2

      Vo všetkých ročníkoch základnej školy sa v čase mimoriadnej situácie realizuje záverečné hodnotenie formou slovného hodnotenia.

      II.3

      V prípade otvorenia školy k 1. júnu sa v rámci záverečného hodnotenia využije kombinované hodnotenie (klasifikácia a slovné hodnotenie).

      II.4

      V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.

      II.5

      Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä:

      - z portfólií žiackych prác,

      - z práce žiaka počas na zadaniach rozličného charakteru cez portál EduPage,

      - z projektov,

      - z riešenia komplexných úloh,

      - zo samostatných praktických prác spracovaných žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

      Počas prerušeného vyučovania v školách sa testy a písomné skúšky neklasifikujú, hodnotia sa iba ako (ne)splnená úloha.

      III. Postup do vyššieho ročníka

      a/ V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník, okrem prípadu b/.

      b/ V prípade, že by žiakovi deviateho ročníka z objektívnych príčin hrozilo prepadnutie (napr. na polroku mal nedostatočnú z dvoch a viacerých predmetov alebo bol neklasifikovaný), bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom nasledujúceho školského roka.

      c/ V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.

      Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

      d/ V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

       

      V Novej Dedinke, 29.04.2020                                                                   Mariana Nagyová, RŠ

     • MŠVVaŠ o prijímaní na SŠ

     • Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto:

      Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 29. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory. podľa profilácie školy Podmienky prijímacieho konania upraví samostatné rozhodnutie.

      Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

      1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača

       1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 28.februára 2020 podal najviac dve prihlášky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.

       2. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 13. mája 2020 požiadať strednú školu o presun podanej prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 1.1. na iný študijný odbor, iný učebný odbor alebo na inú strednú školu, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

       3. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 10.apríla 2020 podal najviac dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.

       4. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy, ak nepodal prihlášky bodu 1.3.

       5. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

       6. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

       7. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).

      2. Riaditeľ základnej školy

       1. Riaditeľ základnej školy do 19. mája 2020 odošle prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 1.3. a 1.4. na príslušnú strednú školu. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.

       2. Riaditeľ základnej školy odošle za jedného žiaka najviac dve prihlášky na vzdelávanie poštou alebo v naskenovanej podobe e-mailom.

      3. Riaditeľ strednej školy

       1. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 7. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy, v súlade s prílohou č.2. Pri prijímacom konaní do učebných odborov, do odborného učilišťa a do praktickej školy je uplatnenie kritérií prijímacieho konania podľa prílohy č. 2 dobrovoľné.

       2. Riaditeľ strednej školy do 15. mája 2020 odošle prihlášku inej strednej škole, ak uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača požiada riaditeľa strednej školy o presun prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 1.1. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

       3. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.

       4. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.

       5. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

       6. Riaditeľ strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.

       7. Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.

       8. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.

       9. Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí nastupujú na štúdium na strednej škole.

      4. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín)

       1. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júna 2020 zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.

       2. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

       3. Ak má stredná škola určený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore (plán výkonov) najviac 15 žiakov, riaditeľ strednej školy môže so súhlasom zriaďovateľa v prijímacom konaní na nenaplnený počet miest prijať najviac o 3 žiakov viac. Možnosť zvýšenia počtu žiakov sa nevzťahuje na študijné odbory skupiny 82 a 86.

       4. Riaditeľ strednej školy do 1.júla 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí nastupujú na štúdium na strednej škole po ukončení prijímacieho konania na nenaplnený počet miest.

       5. Príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve do 28. augusta 2020 po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka, s príslušným riaditeľom strednej školy a jeho zriaďovateľom určí strednú školu pre

      1. žiaka, ktorý nebol prijatý na štúdium v žiadnej strednej škole, na ktorú si podal prihlášku na vzdelávanie,

      2. žiaka, ktorý úspešne skončil deviaty ročník základnej školy a nepodal prihlášku na vzdelávanie v žiadnej strednej škole.

      1. Spoločné ustanovenia

       1. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.

       2. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne určenom riaditeľom strednej školy najneskôr 31.augusta 2020.

       3. Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020.

       4. Riaditeľ strednej školy môže rozhodnúť o predĺžení termínov podľa bodu 5.1 a 5.2.

       5. Všetky zasadnutia poradných orgánov sa uskutočňujú dištančne a hlasovania sa uskutočňujú per rollam, ak to technické podmienky umožňujú.

       6. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

       7. Toto rozhodnutie sa primerane vzťahuje aj na prijímanie žiakov na výchovu a vzdelávanie do odborného učilišťa alebo do praktickej školy.

       8. Na prijímanie na externú formu štúdia, kombinovanú formu štúdia a nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách sa vzťahujú ustanovenia § 69 školského zákona.

       9. Na organizáciu prijímacieho konania sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

       10. V odboroch vzdelávania, v ktorých sa overuje umelecký talent alebo športový výkon, je možné vlastné kritérium strednej školy podľa prílohy č. 2 bodu 3 využiť na dištančné overenie alebo v nevyhnutnom prípade prezenčné overenie s písomným súhlasom zriaďovateľa. Prijímacia skúška z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania musí prebiehať v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020 (viď. príloha č. 3).

       

      Príloha č. 1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

       

      (Meno, Priezvisko, ulica

      ., PSČ, obec)

      Názov strednej školy

      Adresa strednej školy

      V ............................................., dňa ......................

      Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

      Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________ bol prijatý/á na vašu strednú školu.

      Vyberiete jednu z nasledujúcich možností:

      • Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nastúp na štúdium.

      • Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo vašej strednej škole.

      S pozdravom

      Podpis uchádzača / zákonného zástupcu

      * nehodiace sa preškrtnite

      Príloha č. 2

      Kritéria prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania strednej školy okrem osemročného vzdelávacieho programu

      1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

      2. Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:

       1. Povinné predmety:

      Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

       • Slovenský jazyk a literatúra

       • Matematika

       • Jazyk národnostnej menšiny, ak ide o základnú školu, v ktorej sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.

       1. Profilové predmety :

      Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

      Stredná škola si určí maximálne 3 profilové predmety, ktoré zohľadňujú zameranie strednej školy.

       1. Doplnkové predmety:

      Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

      Stredná škola si určí maximálne 5 doplnkových predmetov.

      1. PROSPECH

      Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 –výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

      1. ĎALŠIE KRITÉRIA

      Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu bodov.

       1. Predmetová olympiáda

      Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1.mieste až 5. mieste. v okresnom alebo krajskom kole v 8.ročníku alebo 9.ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka ( ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

       1. Športová súťaž alebo športová výkonnosť

      Športová súťaž alebo športová výkonnosť sa započítava do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy.

       1. Umelecký výkon

      Umelecký výkon sa započítava do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy.

       1. Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

      Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy.

       1. Jedno vlastné kritérium strednej školy

      Jedno vlastné kritérium strednej školy sa započítava do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy.

      V odboroch vzdelávania, v ktorých sa overuje umelecký talent alebo športový výkon, je možné vlastné kritérium strednej školy využiť na dištančné overenie alebo v nevyhnutnom prípade prezenčné overenie s písomným súhlasom zriaďovateľa.

      1. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

      a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

      b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,

      c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

      Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

       

      Príloha č.3

      Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020 určuje podmienky pre konanie prijímacej skúšky:

      • sa skúška realizuje v najväčšej miestnosti zariadenia (zasadacia miestnosť a pod.),

      • vzdialenosť medzi pracovnými miestami skúšajúcich pedagógov ba mala byť minimálne 2 m,

      • každý skúšajúci musí byť chránený rúškom a používať vlastné písacie potreby,

      • obmedzí sa osobný kontakt, vrátane podávania rúk,

      • priebežne sa sleduje svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.),

      • je potreba vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami,

      • pri ústnej forme prijímacej skúšky sa pozývajú žiaci v skupinách po dvoch,

      • pri písomnej forme sa dodržiavajú minimálne dvojmetrové odstupy jednotlivých žiakov medzi sebou (obsadzovať každú druhú lavicu),

      • v prípade praktických častí prijímacej skúšky sa dodržiavajú minimálne dvojmetrové odstupy medzi miestami výkonu určenými na výkon skúšky, nemôžu sa zadávať skupinové úlohy pre viac ako dvoch žiakov,

      • každý žiak musí byť chránený rúškom,

      • každý žiak musí používať vlastné písacie potreby,

      • každý žiak obmedzí osobný kontakt, vrátane podávania rúk,

      • každý žiak sa vyvaruje dotykov tváre a rúšok rukami,

      • každý žiak priebežne sleduje svoj zdravotný stav (telesnú teplotu, respiračné problémy, kašeľ...)

      Pred začatím skúšky je potrebné zmerať teplotu skúšajúcim pedagógom a žiakom. Osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými príznakmi COVID 19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na skúškach vylúčené, vrátane pedagógov.

      V priestoroch zariadenia musia byť umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu rúk. Potrebné je pravidelne dezinfikovať povrchy pracovných plôch a kľučky a pravidelne krátkodobo a účinne vetrať miestnosti. Po celý čas konania skúšok je zakázaná konzumácia stravy a nápojov. V prípade trvania skúšok viac ako 4 hodiny je potrebné vyhradiť prestávku na obed skúšajúcim pedagógom, v trvaní min. 30 min.. Pri konzumácií jedla je povinnosť dodržiavať 2 metrové odstupy medzi konzumujúcimi osobami v miestnosti určenej na konzumáciu jedla. Miestnosti, v ktorých sa uskutočňuje prijímacia skúška je potrebné pravidelne vetrať.

     • OZ Deti SlnkaND 

     •  venujte nám 2% z vašich daní

      Milí rodičia

      obraciame sa aj tento rok na Vás aby ste pomohli prostredníctvom darovania 2 % už odvedených daní za rok 2019  rozvoju vzdelávacích aktivít našich detí. Nebude vás to stáť ani cent, pretože dane ste štátu už odviedli. Je však možné dve percentá týchto odvedených daní presmerovať na účet   občianskeho združenia Deti Slnka ND. Čo je potrebné urobiť?

      Na poukázanie dvoch percent z odvedených daní je potrebné vyplniť dve tlačivá:

      1. Zamestnávateľ vám vyhotoví Potvrdenie o zaplatení dane za príslušný kalendárny rok.

      2. Súčasne je potrebné vyplniť aj tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane Najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia skončenia obdobia pandémie (avšak ak ho máte od zamestnávateľa už k dispozícií, radšej ho pošlite čím skôr) pošlite alebo iným spôsobom doručte obe vyplnené tlačivá na daňový úrad v mieste vášho bydliska.

      Za vaše príspevky ďakujeme :)

       

      V prípade ak si podávate daňové priznanie prikladám aj údaje, ktoré je potrebné vyplniť priamo v ňom:

      Názov: Deti Slnka ND

      Sídlo: Hlavná 45,

      900 29 Nová Dedinka

      Právna forma: občianske združenie

      IČO: 42 272 238