• Ministerstvo školstva ku koronavírusu

     • V súvislosti so šírením uvedeného vírusu vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky usmernenie pre školy a školské zariadenia:

      V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva, boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovat' svoj zdravotný stav.

      V prípade že sa u ktorejkol'vek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní a to najma zvýšená teplota, kašel', bolesti v hrdle, musí:

      - ostat' doma, nechodit' priamo k lekárovi, kontaktovat' lekára telefonicky, popísat' mu symptómy a riadit' sa jeho príkazmi, v/ v prípade že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byt' hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodit' sama na pohotovost' alebo na infekčné oddelenie, v prípade že symptómy nebudú ťažké, möže obvodný lekár rozhodnút' že osoba ostane v domácej karanténe,  v prípade že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte je potrebné postupovat' obdobne.

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v súčasnej dobe organizovanie akýchkol'vek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí, s potvrdením výskytom koronavírusu.

      Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavat' všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

      Pravidelne si umývat' ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, alebo použit' dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu.

      Nedotýkat' sa očí, nosa a úst neumytými rukami, pri kašl'aní zakryt' ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodit' do koša,

      Vyvarovat' sa úzkeho kontaktu s l'ud'mi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktoré majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašel', bolest' hrdla a dýchavičnost'.

      Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dövodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku.

      V ostatných prípadoch (napr, materská škola) je na zvážení riaditel'a školy po dohode so zákonným zástupcom diet'aťa. Pokial' sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dövod ich obmedzovať.

      Zároveň je potrebné apelovat' na rodičov, aby neposielali do školy diet'a s príznakmi ochorenia. Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov rezortu školstva.