• Oznam k platbám za ŠKD

     • Na základe VZN obce NOvá Dedinka č.2/2019 /tu/

       

      oznamujem Vám, že nastala zmena vo výške čiastočnej úhrady nákladov za pobyt v ŠKD takto: 

      a/ dieťa s trvalým pobytom v obci .........................................20.-€/ mesiac

      b/ za druhé a ďalšie dieťa s trvalým pobytom v obci.............15.-€/mesiac

      c/ dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt ...........................................30.-€/mesiac

      d/ za druhé a ďalšie dieťa bez trvalého pobytu.......................20.-€/mesiac

      Poplatok sa uhrádza vopred do 10.dňa príslušného kalendárneho mesiaca na účet školy: