• Oznam

     • Slávnostné otvorenie školského roka bude 2. septembra 2019 o 9,00 hod. na školskom dvore

      Do tried pôjdu iba žiaci prvých ročníkov s rodičmi.

      Žiaci vyšších ročníkov  pôjdu po slávnosti domov.

      Riadne vyučovanie sa začne 3. septembra o 8,00 hodine.

      Úlohy 3. septembra 2019

      Žiaci preberú

      1.školský poriadok, zoznámia sa so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia počas pobytu v škole, v ŠKD v jedálni,  počas vyučovania techniky, telesnej a športovej výchovy, informatiky a pod.

      2.zásady pri  ne-/používaní mobilov

      3.učebnice, ktoré nedostali v júni, učebné pomôcky, ak si ich objednali

      4.skrinky

      5. dozvedia sa o čipovacom zariadení, ktoré budú používať od 9.9.2019.

      Trvanie vyučovania 

      a /Prvý školský týždeň budú mať prváci 3 vyučovacie hodiny, tzn. do 10,30.

      b/ 3. septembra 2019 bude mať I. stupeň vyučovanie do 11,35.

      c/ II. stupeň bude mať 5 vyučovacích hodín do 12,30

      ŠKD

      Do ŠKD môže rodič prihlásiť dieťa 1. - 4 ročníka .

      Činnosť ŠKD začína v utorok 3.9. 2019 o 6,30.

      Prevádzka je do 17,00.

      ŠJ

      Školské stravovanie začína v utorok 3. septembra.

      Na "obedy zadarmo" môže prihlásiť rodič /výnimočne iba tento rok/  najneskôr do 10. septembra 2019.

      Prihláška je tu.

      Dieťa má nárok na "obed zadarmo" ak:

      1. rodič záväzne prihlási svoje dieťa na stravovanie

      2. rodič uhradí preddavok vo výške 30.-€ na č.ú. ŠJ,/ je na prihláške/.

      3.dieťa je prítonmé v škole a odoberie stravu.