PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mariana Nagyová Základná obsluha počítača 8 32
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov ZŠ 14
Externé testovanie v oblasti vzdelávania 10
Mgr. Eva Kakačková Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10 28
Externé testovanie v oblasti vzdelávania 10
Základná obsluha počítača 8
Mgr. Andrea Grácová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov ZŠ 14 81
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Učiť moderne, inovatívne a kreatívne 15
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10
Mgr. Mária Komorná Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 60
Netradičné športy na hodine telesnej výchovy 1
Škola v pohybe pre učiteľov telesnej a športovej výchovy základných a stredných škôl 14
Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10
Osobný rozvoj pedagogického zamestnanca 8
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Mgr. Agneša Mikócziová Jazyková príprava učiteľov 1. stupňa na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 177
Využitie interaktívnej tabule na hodinách anglického jazyka 8
Mgr. Attila Nagy Líderstvo v škole 15 65
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdedlávaní 15
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Angelika Vadkertiová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 15
Mgr. Andrea Vargová Primárna pedagogika 60 60


© aScAgenda 2020.0.1223 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.07.2020