PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mariana Nagyová Základná obsluha počítača 8 32
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov ZŠ 14
Externé testovanie v oblasti vzdelávania 10
Mgr. Eva Kakačková Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10 28
Základná obsluha počítača 8
Externé testovanie v oblasti vzdelávania 10
Mgr. Stanislava Bartóková Využívanie IKT v práci učiteľa 15 70
Program efektívnej drogovej prevencie v školách a školských zariadeniach 15
Cesta k emocionálnej zrelosti cez porozumenie sebe samému a cez skvalitnenie kľúčových kompetencií 25
Učiť moderne, inovatívne a kreatívne 15
Mgr. Andrea Grácová Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10 81
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 15
Učiť moderne, inovatívne a kreatívne 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov ZŠ 14
Mgr. Mária Komorná Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10 60
Vytváranie pozitívnej klímy v školách a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Osobný rozvoj pedagogického zamestnanca 8
Škola v pohybe pre učiteľov telesnej a športovej výchovy základných a stredných škôl 14
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Netradičné športy na hodine telesnej výchovy 1
Mgr. Agneša Mikócziová Využitie interaktívnej tabule na hodinách anglického jazyka 8 177
Jazyková príprava učiteľov 1. stupňa na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169
Mgr. Attila Nagy Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 65
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdedlávaní 15
Líderstvo v škole 15
PaedDr. Angelika Vadkertiová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 15
Mgr. Andrea Vargová Primárna pedagogika 60 60


© aScAgenda 2021.0.1269 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.06.2021