Navigácia

Dokumenty

Organizačná štruktúra

Z Á K L A D N Á  Š K O L A ,  N O V Á  D E D I N K A, H L A V NÁ 45

               

Organizačná štruktúra školy:

 

Riaditeľka školy:

Mariana Nagyová

 

Zástupkyňa riaditeľky školy:

 

Mgr. Eva Kakačková

Výchovný a kariérový poradca :

Mgr. Attila Nagy

 

Školský klub detí:

 

Bc. Michaela Bodišová

Vedúca školskej jedálne:

Valéria Fülöpová

 

Zriaďovateľ:

Obec Nová Dedinka

 

Adresa školy:

Základná škola, Hlavná 45,

 900 29

 Nová Dedinka

 

Web:

www.zsndedinka.edupage.sk

 

E- mail:

skola.novadedinka@centrum.sk

         zsndedinka@gmail.com

 

 

 

Konzultačné hodiny:

                   riaditeľka školy:

                  zástupkyňa riad.:

  vých. a kariér. poradca :

 

 

 

Po: 13.00 – 15.00

Ut.  13.00 – 14.30

Št.   13.00 – 14.00

 

Na základe zákona č.211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám možno podať žiadosť o informáciu, podnet a sťažnosť riaditeľke školy, a to písomne, telefonicky alebo osobne v čase.

 

 

Sťažnosti sa vybavujú podľa platnej legislatívy do 60 pracovných dní.

 

 

 

 

 

Po: 8.00 – 15.00

 

 

 

 

                  

V Novej Dedinke, 26.10.2018                                                                                         riaditeľka školy

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Nová Dedinka
    Hlavná 45, Nová Dedinka
  • ZŠ : +421940 610 979

    ŠJ: +421 2 21025465

Fotogaléria