• :)

    • Žiak ZŠ uchádzajúci sa o štúdium na SŠ na študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu si môže podať 2 prihlášky na SŠ.

     Prihlášky potvrdí  detský lekár, podpíše žiak a  jeho zákonný zástupca. Rodič odovzdá prihlášku riaditeľovi ZŠ najneskôr do 

     Riaditeľ ZŠ odošle prihlášky na príslušné SŠ najneskôr do 

     Žiak ZŠ uchádzajúci sa o štúdium na SŠ (strednej škole) si môže podať 2 prihlášky na SŠ.           

     Prihlášky potvrdí  detský lekár, podpíše žiak a  jeho zákonný zástupca. Rodič odovzdá prihlášku riaditeľovi ZŠ najneskôr do

      

     Riaditeľ ZŠ odošle prihlášky na príslušné SŠ najneskôr do 

     Riaditeľ SŠ po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a kritériá prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania. 

     Tieto údaje zverejní do .................... na výveske strednej školy. Môžete ich získať aj prostredníctvom internetu na adrese : http://www.svs.edu.sk/

     Riaditeľ SŠ pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich konania. 

      

     Talentové skúšky na SŠ sa budú konať v termíne:

            

      

     Prvé kolo prijímacích skúšok sa bude konať v 2 termínoch : 

       

      

     Druhé kolo prijímacích skúšok sa bude konať

         

     na tých SŠ, ktoré nebudú po prvom kole naplnené. 

      

      

     Riaditeľ SŠ zverejní zoznam prijatých uchádzačov do 3 dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky na výveske školy. 

     Prijatým uchádzačom oznámi SŠ termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. ZŠ vydá žiakovi jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá SŠ, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej SŠ a uprednostní štúdium na tejto škole, zruší predošlý zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a vykoná zápis na ďalšej SŠ. 

      

     Konzultácie rodičov k prihlasovaniu sa žiakov na SŠ možno počas pracovných dní . Termín na osobný dohovor  s výchovnou poradkyňou si dohodnite na tel. č. 02/210 254 64, príp. 0911 950 939.

     O umiestňovaní žiakov na SŠ budeme jednať na triednej schôdzi rodičovského združenia. Termín: 

      

     Kritériá pri výbere strednej školy

     Pri voľbe študijného odboru a strednej školy by rodičia so svojím dieťaťom by mali zohľadňovať nasledovné kritériá :

     • záujem a schopnosť dieťaťa študovať daný odbor na danej strednej škole,
     • zdravotný stav, t.j. prípadné zdravotné obmedzenia dieťaťa študovať daný odbor,
     • vyučovacie výsledky dieťaťa v druhom polroku 8.ročníka a v prvom polroku 9.ročníka základnej školy,
     • výsledky Testovania 9 – 2018
     • kritériá stredných škôl pre prijatie uchádzačov,
     • uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce (informáciu o nezamestnanosti študentov stredných škôl nájdete na adrese www.minedu.sk pod odkazom Nezamestnanosť absolventov stredných škôl).

      

     Poradenské služby k voľbe povolania poskytujú :

     • výchovní poradcovia na základných a stredných školách,
     • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senci

      

     Informácie o stredných školách na Slovensku nájdete na internete, napr. na www.strednaskola.sk

     Súhrnné informácie o možnostiach štúdia na SŠ v nasledujúcom školskom roku prináša pravidelne aktualizovaný súbor publikácií: „Ako na stredné školy?“ zverejnený na www.cvtisr.sk v časti Školstvo/Regionálne školstvo.

     Portál „Mapa regionálneho školstva“ na adrese http://mapaskol.iedu.sk ponúka záujemcom o štúdium a ich zákonným zástupcom informácie, ktoré im môžu pomôcť v rozhodovaní sa pri výbere školy.

      

      

     .