• Všeobecné informácii k prijímacím pohovorom na SŠ


    • Informácie k prijímaniu na SŠ v škol. r. 2020  - 2021:

     https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-konanie#rozhodnutie-ministra-k-terminom-a-podmienkam-prijatia-na-studium-na-ss-26-1-2021

     Konzultácie rodičov k prihlasovaniu sa žiakov na SŠ možno počas pracovných dní . Termín na osobný dohovor  s výchovnou poradkyňou si dohodnite na tel. č. 02/210 254 64, príp. 0911 950 939.

     O umiestňovaní žiakov na SŠ budeme jednať na triednej schôdzi rodičovského združenia. Termín: 

      

     Kritériá pri výbere strednej školy

     Pri voľbe študijného odboru a strednej školy by rodičia so svojím dieťaťom by mali zohľadňovať nasledovné kritériá :

     • záujem a schopnosť dieťaťa študovať daný odbor na danej strednej škole,
     • zdravotný stav, t.j. prípadné zdravotné obmedzenia dieťaťa študovať daný odbor,
     • vyučovacie výsledky dieťaťa v druhom polroku 8.ročníka a v prvom polroku 9.ročníka základnej školy,
     • výsledky Testovania 9 
     • kritériá stredných škôl pre prijatie uchádzačov,
     • uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce (informáciu o nezamestnanosti študentov stredných škôl nájdete na adrese www.minedu.sk pod odkazom Nezamestnanosť absolventov stredných škôl).

      

     Poradenské služby k voľbe povolania poskytujú :

     • výchovní poradcovia na základných a stredných školách,
     • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senci

      

     Informácie o stredných školách na Slovensku nájdete na internete, napr. na www.strednaskola.sk

     Súhrnné informácie o možnostiach štúdia na SŠ v nasledujúcom školskom roku prináša pravidelne aktualizovaný súbor publikácií: „Ako na stredné školy?“ zverejnený na www.cvtisr.sk v časti Školstvo/Regionálne školstvo.

     Portál „Mapa regionálneho školstva“ na adrese http://mapaskol.iedu.sk ponúka záujemcom o štúdium a ich zákonným zástupcom informácie, ktoré im môžu pomôcť v rozhodovaní sa pri výbere školy.

      

      

    •  

     Ponuka inovatívnych študijných učebných odborov pre oblasť autoopravárenstva a  dopravy s možnosťou zapojenia do SDV systému vzdelávania pre školský rok 2021/2022 na Strednej odbornej škole dopravnej , Kvačalova 20.

     Chceli by sme upriamiť pozornosť na nový odbor 2684 K- bezpečnostné systémy , pre žiakov ktorí majú záujem o štúdium a prácu v bezpečnostných službách.

     http://sosdba.sk/index.php

     &

     Stredná odborná škola dopravná, Trenčín 

     Video o živote na škole, možnostiach štúdia a uplatnenia:

     https://youtu.be/TE51qRQhinE

      

     Ostatné 1 minútové videá o študijných odboroch:

     http://leedo.sk/sosdopravnatn/

     (k dispozícii aj kontaktný formulár na vaše otázky)

      

     Detaily na stránke školy, sekcia UCHÁDZAČ O ŠTÚDIUM:

     https://dopravna.edupage.org/

      

     &

     Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava pripravila pre Vašich žiakov niekoľko aktivít a zaujímavých informácií, ktoré im pomôžu pri výbere štúdia na strednej škole:

     1) Online Dni otvorených dverí  11.3. a 18.3. o 17:00.

     Sú určené pre všetkých záujemcov o štúdium chemických odborov a technického lýcea - bilingválneho aj nebilingválneho.

     Odkaz na pripojenie sa: https://us02web.zoom.us/j/83463354619

     &

     Deň otvorených dverí na Obchodnej akadémii Nevädzová 3, Bratislava pre žiakov deviateho ročníka.
     Virtuálny deň otvorených dverí sa na našej Obchodnej akadémii bude konať dňa 26.2.2021 v čase od 08.00 do 12.30 hod.
     Čo sme si pripravili pre našich návštevníkov:
     - virtuálny prístup na rôzne hodiny,
     - odpovede na otázky k prijímacím pohovorom,
     - debata so žiakmi a učiteľmi,
     - informácie o aktivitách a projektoch školy.
     Deň pred konaním akcie budú na stránke školy oanba.edupage.org zverejnené odkazy na online vstup.

     &

     Stredná priemyselnej škola dopravná na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave včera uskutočnila svoj virtuálny Deň otvorených dverí. 

     Pre žiakov a prípadných záujemcov o štúdium, ktorí sa ho nestihli zúčastniť, posielame link 

     https://www.sps-dopravna.sk/pre-uchadzacov/den-otvorenych-dveri/ 

     na ktorom nájdu všetky informácie o prijímaní na školu a tiež informatívne videá s nahovoreným sprievodným slovom k jednotlivým študijným odborom a možnostiam štúdia na našej škole. 

     &

     Slovenská aliancia moderného obchodu, ktorú tvoria nasledovní zamestnávatelia: BILLA, KAUFLAND, LIDL, METRO, TESCO, DM DROGERIE MARKT a TERNO, si pre žiakov 8. a 9. ročníkov pripravila unikátnu online exkurziu. Dozvedia sa na nej výhody duálneho vzdelávania a praktického vyučovania počas strednej školy. Jedná sa o jedinečné podujatie, na ktorom budú prezentovať zamestnávatelia spolu s absolventami daných odborov. Podelia sa o svoje skúsenosti a postrehy. Radi žiakom porozprávajú čo je na štúdiu obchodu najťažšie, čo ich najviac baví a aké sú hlavné výhody. Rovnako radi zodpovedia všetky otázky.

     Online exkurzia je bezplatná, vysielaná naživo. Na pripojenie stačí počítač a internetové pripojenie.

      

     Dátum konania: 23.2.2021 v čase od 10:00 hod.
     Miesto konania: vysielané naživo cez internet
     Dĺžka exkurzie: 45 minút
     Pre koho je určená: Žiaci 9. a 8. ročníkov základných škôl

      

     Prosíme, aby sa žiaci zaregistrovali na exkurziu v uvedenom linku:

     http://www.podstudovatobchod.sk/aktuality/pod-studovat-obchod-bratislavsky-trnavsky-nitriansky-kraj/

      

     &

     Obchodná akadémia na Račianskej 107 v Bratislave je zárukou kvality, pretože podľa hodnotenia INEKO sme sa v šk. r. 2019/2020 stali najlepšou obchodnou akadémiou na Slovensku. Z tohto dôvodu by sme Vás chceli požiadať, keby ste Vašim deviatakom a ich rodičom poslali tento e-mail + pozvánku (v prílohe) na online Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 22. februára 2021 od 16.00 do 18.00 h cez platformu ZOOM.

     Všetky informácie o online DOD sú uverejnené na webovej stránke školy:

     www.oarba.edupage.org

     &

     Cirkevné konzervatórium, 

     ako škola s celoslovenskou pôsobnosťou vychováva mladých umelcov v rôznych odboroch, ktorí sa uplatňujú vo všetkých sférach kultúry a spoločenského života nielen na Slovensku.

     Pre našich záujemcov organizujeme Deň otvorených dverí, kde je možné reálne zažiť rodinnú atmosféru a klímu školy s množstvom skutočných osobností.

     Keďže osobné stretnutia nie sú možné, pozývame Vás do online priestoru našich otvorených dverí, kde nájdete aj prihlasovací formulár:

      

     http://www.ckba.sk/

      

      

          Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku v Bratislave na Vranovskej 4, 

      

     organizuje tento týždeň online deň otvorených dverí. Dovoľujem si Vás zároveň požiadať, aby ste túto informáciu poskytli žiakom a ich rodičom. Online DOD sa uskutoční v nasledovných termínoch:

     3.2. o 15:00
     3.2. o 18:00
     6.2. o 10:00
     6.2. o 13:00

     Pre účasť je potrebné sa zaregistrovať na nasledovnom odkaze: https://www.aiki.sk/ssosoom/dod/

     Súčasťou programu bude prezentácia školy, virtuálna escape room a prehliadka školy a priestor na Vaše otázky, ktoré budete môcť položiť priamo počas DOD. Pre lepšiu predstavu o našej škole Vám odporúčame pozrieť si ešte pred Online dňom otvorených dverí video o našej škole: https://youtu.be/bfwWwNwK9ig

     Naša škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie zakončené maturitnou skúškou. Naši žiaci sa po skončení štúdia môžu uplatniť v štátnej sfére – Ozbrojené sily SR, Policajný zbor SR, Hasičský a záchranný zbor SR, Obecná polícia, alebo súkromnej sfére v súkromných bezpečnostných službách. Mnohí pokračujú v štúdiu na vysokých školách.

     Záujemcom o štúdium u nás odporúčame sledovať našu webovú stránku a sociálne siete:
     Webová stránka: www.nasaskola.sk

      

      

      

      

     Gymnázium Senec

      

     https://gab.edupage.org/a/den-otvorenych-dveri

      

     Deň otvorených dverí v Súkromná SOŠ Exnárova 20, Bratislava.

      

     1/ Stretnutie priamo s riaditeľom školy od 2. februára 2021 – len online, formou aplikácie ZOOM,

     vždy v utorok a štvrtok

     v čase od 1500 do 1600 h.

     Návod na inštaláciu ZOOM podľa priloženého videa: https://youtu.be/d6K1s6Dym5kc.     

     K prevádzke budete potrebovať slúchadlá s mikrofónom a webkameru – resp. ju máte zabudovanú v počítači

      

     Personal Meeting Room / 558-367-2093

     Heslo: 2222

      

     I napriek súčasnej zložitej situácii sa budeme snažiť vám zodpovedať všetky otázky ohľadom štúdia na našej škole, oboznámiť Vás so vzdelávacím programom a prezentovať vyučovacie priestory.

      

     2/ Osobné stretnutie od 2. februára 2021 do 25.2.2021

     s pedagogickým zamestnancom  a následná prezentácia priestorov školy na Exnárovej 20 v Bratislave

     je možné po predchádzajúcom telefonickom dohovore na konkrétnom termíne a to v nasledujúcich dňoch:

     vždy v pondelok, streda a piatok

     v čase od 800 –  do 1500 h,

     vždy v utorok a štvrtok  

     v čase od 1000 – do 1700 h,

     vždy max. 1 rodič a 1 žiak (30 min).

     Podmienkou vstupu do priestorov školy je negatívny ATG, PCR test.

     I napriek súčasnej zložitej situácii sa budeme snažiť vám ukázať a prezentovať priestory školy aj dielní a zároveň zodpovedať všetky otázky ohľadom štúdia na našej škole.

      

     3/ Môžete si pozrieť 3D VIRTUÁLNU PREHLIADKU ŠKOLY

     Zároveň si na našom školskom webe www.sous-ruzinov.sk alebo na Facebooku https://www.facebook.com/exnarka

     môžete pozrieť VIRTUÁLNU PREHLIADKU školy a dielní.

      

     I napriek súčasnej zložitej situácii sa snažíme aj takouto formou Vám ukázať a prezentovať priestory školy aj dielní.

      

      

     Ponúkame štúdium v študijných a učebných odboroch – a to 4 ročné študijné odbory (maturita) a 3 ročné učebné odbory (výučný list) s možnosťou pokračovania v 2 ročnom nadstavbovom štúdiu (maturita).

      

      

                                                                  ŠKOLÉ SA NA NAŠEJ ŠKOLE NEPLATÍ !!!

      

      

     Všetky základné a podstatné informácie sa dozviete v zaslaných prílohách – letákoch, ktoré Vám v prílohe tiež zasielame, prípadne na našom webe: www.sous-ruzinov.sk alebo telefonicky 0903 409 825 (riaditeľ školy Mgr. Horecký)

      

      

     Virtuálny deň otvorených dverí SPŠE Zochova 9, BA.

     Virtuálny deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 04.02.2021 v čase od 17,00 hod.

     Prikladáme registračný formulár, kde sa môžu záujemcovia o štúdium na našej škole a ich rodičia zaregistrovať https://zoska.eu/dod/registracia

     Zároveň by sme radi ponúkli možnosť prihlásiť sa na online prípravný kurz, ktorý bude prebiehať v termíne od 10.02.2021 do 28.04.2021 v rozsahu 22 vyučovacích hodín. Kurz záujemcom pomôže sa lepšie pripraviť na prijímacie pohovory. Prihlášku na prípravný kurz je možné stiahnuť na odkaze https://zoska.eu/pripravny-kurz.

     V prípade žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí by o prípravný kurz mali seriózny záujem, vieme poskytnúť v odôvodnených prípadoch zľavu.

     V takom prípade Vás poprosíme o poskytnutie ich kontaktných údajov a my ich budeme kontaktovať.

     Chceli by sme vás požiadať o sprostredkovanie uvedenej informácie Vašim žiakom a pomohli im takto pri výbere strednej školy. Zasielame Vám link na prezentačnú stránku našich študijných odborov https://zoska.eu/.

      

      

     Duálna akadémia v Bratislave

      

     1.       Deň otvorených dverí na našej technickej strednej odbornej škole:

     - už v stredu 3.2.2020  ONLINE DOD o 17:00 hod.

     - vo štvrtok 25.2. 2020  ONLINE DOD o 17:00 hod.

     - v sobotu 6.2.2020 individuálne prehliadky školy od 9:00 do 12:00  so sprievodcom s registráciou vopred na info@dualnaakademia.sk

      

     2.       Individuálna Online Prezentácia pre Vašu školu

     Radi Vašim žiakom predstavíme možnosti štúdia na našej škole, vysvetlíme výhody duálneho vzdelávania i to, ako sa u nás praxuje až 70% školského času. Zbúrame aj mýtus, že na každej súkromnej škole sa za štúdium platí. U nás to totiž neplatí J

     Vieme sa prispôsobiť Vášmu online prostrediu, v ktorom teraz fungujete (najčastejšie MS Teams).

      

     3.        Žiadosti o duálne vzdelávanie do konca februára

     Chceme Vás poprosiť, aby ste Vašich žiakov/ich rodičov informovali, že termín podania online žiadostí o duál na našej škole je do konca februára. Vypĺňa sa na našej webovej stránke: https://dualnaakademia.sk/prihlaska-na-dualne-vzdelavanie/

     Zamestnávatelia, ktorých si  žiaci vyberú, vydávajú totiž žiakom potvrdenia, ktoré následne pripoja v apríli k oficiálnej prihláške na strednú školu.

      

      

      

     Viac informácií o DOD a celkovo o štúdiu na našej Súkromnej strednej odbornej škole automobilovej – Duálnej akadémii nájdu uchádzači na našej webovej stránke: https://dualnaakademia.sk/skola/pre-uchadzacov/